solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Svakom privredniku po 10.000 KM za gradnju solarnih elektrana u USK

Solarna elektrana EMT SOLAR na krovu poslovnog objekta u Hercegovini
Solarna elektrana EMT SOLAR na krovu poslovnog objekta u Hercegovini
Sadržaj

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK raspisalo je “Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2023. godinu.”

Pravo učešća imaju privredna društva koja su osnovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, imaju sjedište na području Unsko – sanskog kantona, nemaju neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza, nisu u procesu stečaja ili likvidacije i koja realizuju projekat na području Unsko-sanskog kantona.

Sredstva privatnim preduzećima / poduzetnicima dodjeljuju se za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose i na unaprjeđenje korištenja obnovljivih izvora energije, u cilju smanjenja zagađenja okoliša.

Dokumentacija koju treba dostaviti prilikom prijave projekata

Podnosioci prijave, dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

a)            Aktualni izvod iz sudskog registra – datum izdavanja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva.

b)            Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj – ovjerena kopija (datum ovjere ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva),

c)            Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (ne starije od tri mjeseca) ili sporazum o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza aplikanta po osnovu javnih Prihoda,

d)            Uvjerenje o registraciji /upisu u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje) – original ili ovjerena kopija (datum ovjere ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva).

e)            Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da aplikant nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza ili sporazum o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza aplikanta po osnovu indirektnih poreza, ne starije od 3 mjeseca,

f)             Karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za finansije – ovjerena kopija (ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva),

g)            Dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom – uvjerenje/potvrdu izdaje stvarno nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište pravnog lica ne starije od tri mjeseca – original ili ovjerena kopija,

h)            Ako postoji partner na projektu dostaviti dokaz o visini sredstava sa kojima će isti sufinansirati projekat. Izjava se dostavlja u originalu i datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva.

i)             Predračun ili ponudu za svaku stavku nabavki iz Budžeta projekta koja je u ukupnom iznosu većem od 500,00 KM. Predračun ili ponuda ne može biti urađena od strane samog aplikanta.

Maksimalan iznos koji se privatnom preduzeću može odobriti za projekat je do 10.000 KM.

Način podnošenja prijave

Prijava za dodjelu sredstava, podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima sa web stranice Vlade USK­(www.vladausk.ba) označen kao Prilog I – Ekološke naknade – projektni prijedlog za dodjelu namjenskih sredstava za 2023. godinu, ovjerenom i potpisanom od strane odgovorne osobe.

Svi aplikanti po javnom pozivu mogu dostaviti samo jedan projektni prijedlog.

Projekti se dostavljaju u zatvorenoj koverti (A4 format) sa naljepnicom na koverti koja se preuzima sa web stranice Vlade Unsko-sanskog kantona (www.vladausk.ba) i uz naznaku ,,Prijava na Javni poziv …. – NE OTVARAJ”,

Projektni prijedlozi dostavljaju se direktno na protokol organa ili putem pošte.

Rok za dostavljanje projekata je 30.08.2023. godine.

Prijave dostavljene nakon isteka roka iz Javnog poziva vraćaju se aplikantu neotvorene.

Za sve dodatne informacije zainteresirana lica mogu se obratiti do 8 dana prije zatvaranja Javnog poziva, i to putem maila: gradjenje@vladausk.ba.

Ako tražite pouzdanog partnera za gradnju Vaše solarne elektrane EMT SOLAR je firma specijalizovana za cjelokupan ciklus izgradnje solarnih postrojenja, od izrade projektne dokumentacije do “prve fakture”, ali i praćenje rada, servisiranja i repoweringa solarnih sistema.

Za početak ispunite kratki anketni upitnik i pregledajte sekcije na našem specijalizovanom portalu Solarno.net.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.