solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

FERK usvojio Nacrt pravilnika o dobijanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije (2023)

Obnovljivi izvori energije velika razvojna šansa za BiH, kapaciteti solarne energije
Sadržaj

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, na posljednjoj redovnoj sjednici usvojio je Nacrt pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije sa Obrazloženjem. Donesena je i odluka o zakazivanju opće rasprave o Nacrtu pravilnika, koja će biti održana 4.10.2023. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, sa početkom u 11:00 sati.

Na opću raspravu mogu doći sva zainteresovana pravna i fizička lica kojima će se pružiti mogućnost davanja komentara na Nacrt pravilnika. Kopiju Nacrta pravilnika i Obrazloženja možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na Nacrt pravilnika u periodu od dana objavljivanja obavještenja do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari bit će pažljivo razmotreni. Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba do 5.10.2023. godine do 12:00 sati.

FERK će na svojoj internet stranici objaviti primljene komentare i Izvještaj voditelja postupka sa održane opće rasprave.

Šta je određeno novim pravilnikom?

Pravilnikom o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine propisuje uvjete i način na koji proizvođači električne energije, koji u pojedinačnom proizvodnom objektu proizvode električnu energiju koristeći otpad ili obnovljive izvore energije ili se bave kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije, na ekonomski primjeren način u skladu sa mjerama zaštite okoline, stiču status kvalifikovanog proizvođača.

Pravilnikom se određuju uslovi koje treba ispunjavati proizvodno postrojenje, koje koristi obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, kako bi pravno i fizičko lice steklo status kvalifikovanog proizvođača, podjela postrojenja za proizvodnju električne energije ili električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije, sa jednom ili više proizvodnih jedinica, u zavisnosti od primarnog izvora energije ili tehnologije i instalisane snage, zatim period trajanja statusa kvalifikovanog proizvođača, način obnove, izmjene i prijenosa statusa kvalifikovanog proizvođača, te način i razlozi oduzimanja statusa kvalifikovanog proizvođača.

Ko može biti kvalifikovani proizvođač?

Kvalifikovani proizvođač električne energije može biti proizvođač koji u jednom ili više proizvodnih postrojenja koristi obnovljive izvore energije i koji je taj status stekao u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Postrojenje u kojem se proizvodi električna energija može biti hidroelektrana, vjetroelektrana, solarna elektrana, geotermalna elektrana, elektrana na biomasu, elektrana na biogas, elektrana koja koristi energiju mora, elektrana koja koristi komunalni otpad i postrojenje efikasne kogeneracije.

Nacrt pravilnika usvojen je nakon nedavnog usvajanja seta energetskih zakona u Federaciji BiH.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.