solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

HEP ĆE BITI FINANSIJSKI KAŽNJEN ZA PREKORAČENJE ROKOVA? (2022.)

Koliko kasni HEP i zašto?
Koliko kasni HEP?
Sadržaj

Od sada će HEP biti fininsijski kažnjen za prekoračenje rokova!

Sve više građana Hrvatske okreće se obnovljivim izvorima energije, posebno ka ugradnji fotonaponskih ćelija. S obzirom na sve skuplje energente u Europi, takav interes ne treba da čudi. Ipak, unatoč entuzijazmu mnogih, vrijeme instaliranja i ugradnje solarne elektrane na krovu “traje cijelu vječnost”. Razlog je najčešće kašnjenje u priključenju, a od sada će HEP biti fininsijski kažnjen za prekoračenje rokova.

Iako se papirologija ugradnje solarne energije može riješiti u nekoliko mjeseci, građani Hrvatske koji ugrađuju solarne elektrane kažu da je potrebno i do godinu dana za taj postupak. Kašnjenje s dokumentacijom za jednostavne projekte fotonaponskih elektrana već je poslovično, ali čini se da će još veće koristi imati nositelji većih projekata kojima je izdavanje Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) vremenski vrlo zahtjevno.

Kada je riječ o solaru, posljedica kašnjenja u dobivanju dokumentacije, kompanija koja je s domaćinstvom potpisala ugovor o ugradnji solara bi svoju uslugu mogla izvršiti u roku od cca tri mjeseca, no zbog toga što HEP ODS ne ispunjava svoje obaveze u za to propisanim rokovima, domaćinstva i kompanije svoje solare mogu koristiti katkad i nakon 10-12 mjeseci nakon potpisa ugovora – jer, kasni se baš na svakom koraku.

HERA rješava problem s izdavanjem dozvola za solarne elektrane!

Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (Državne novine, br. 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Državne novine, br. 120/12 i 68/18).

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti propisuje da je HERA samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlaštenjima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač HERA-e je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. HERA za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. I ima stručne službe koje obavljaju stručne, administrativne, tehničke poslove za potrebe Agencije kojima upravljaju stručni voditelji.

HERA je pozvala HEP-ODS da dostavi očitovanje i da zajedno sa raspoloživom dokumentacijom i dokazima dostavi slijedeće podatke:

 • Broj primljenih, u roku riješenih, izvan roka riješenih, neriješenih i odbijenih/odbačenih zahtjeva krajnjih kupaca kategorije domaćinstvo za utvrđivanje mogućnosti priključenja, opremanje obračunskih mjernih mjesta i izdavanje potvrde za trajni pogon, po godinama i distribucijskim područjima, od 01. aprila 2018. do 01.03.2022. godine,
 • Iznos sredstava prikupljenih na ime troškova opremanja obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca kategorije domaćinstvo s vlastitom proizvodnjom, po godinama i distribucijskim područjima, od 01. aprila 2018. do 01. marta 2022. godine,
 • Podatke o plaćenim ugovornim kaznama prema ponudama za opremanje obračunskih mjernih mjesta domaćinstava s vlastitom proizvodnjom, po godinama i distribucijskim područjima, od 01. aprila 2018. do 01. marta 2022. godine.

20. maja u javnoj raspravi, HERA je uputila i prijedlog Pravilnika o uslovima kvalitete opskrbe električnom energijom. Javna rasprava trajati će do 5. juna 2022. godine. Jedna od važnijih novosti u Pravilniku je skraćivanje rokova za dobivanje dokumentacije, po novome i za veće projekte obnovljive izvore energije. Novost je i drugačija finansijska penalizacija kvalitete opskrbe električnom energijom za sve korisnike mreže.

Dok se, u još važećim Uslovima kvalitete opskrbe električnom energijom odnosila samo na krajnje kupce.

HERA planira u prijedlog Pravilnika o uslovima kvalitete opskrbe, dodati i:

 • Pokazatelje kvalitete usluge priključenja domaćinstva s vlastitom proizvodnjom,
 • Propisati opće i zajamčene standarde kvalitete ovih usluga,
 • Propisati pravo na novčanu naknadu kupcima iz kategorije domaćinstvo koji, u vezi s priključenjem proizvodnog postrojenja na postojeću instalaciju, u propisanim rokovima ne dobiju obavijest o mogućnosti priključenja ili potvrdu o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa.

Detaljnije, riječ je o Pravilniku koje je Upravno vijeće dužno donijeti u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o tržištu električne energije koji je donesen u oktobru 2021. godine, a koji će zamijeniti sadašnje Uslove kvalitete opskrbe električnom energijom.

Od ovog važnog dokumenta, očekuje se da ubrza priključenje postrojenja obnovljivih izvora energije na mrežu. Dobavljač i operateri mreže kazne će morati plaćati sve dok se ne izvrše predmetni zahtjevi/usluge.

Prijedlogom Pravilnika propisuju se opći pokazatelji kvalitete usluga priključenja na mrežu i uvode se kazne za kašnjenje. Kazne nisu velike, a njihov cilj je da stimulišu elektroprivredu/dobavljača da ubrza spore procedure. Pravo na novčanu naknadu imati će oštećeni korisnik mreže i može je zatražiti od operatera prijenosne mreže ili distribucijskog sistema u nadležnosti za predmetni zahtjev, za prethodni mjesec.

HEP - operater distribucionog sustava, Hrvatska
HEP – operater distribucionog sistema, Hrvatska

SPORNI EOTRP-ovi

Propisuje se novčana kazna za prekoračenje rješavanja zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti EOTRP-a kod priključenja objekta nosioca projekta u iznosu od 1 kn/kW zatraženog priključnog napajanja. Kazna za nerješavanje EOTRP-a može se naplatiti nakon 30 do 180 dana, ovisno o snazi postrojenja.

Propisuje se novčana naknada za prekoračenje garantiranog standarda vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti. Zakonski rok za to je isti, 15 dana. Jednako toliko, kažnjavati će se i prekoračenje garantiranog standarda vremena priključenja u slučaju priključenja objekta na mrežu jednostavnim priključkom.

Propisuje se novčana naknada za prekoračenje garantiranog standarda vremena priključenja objekta na mrežu jednostavnim priključkom u iznosu od 2.5% naknade za priključenje za potrebnu priključnu snagu, po danu, kumulativno maksimalno do 10 posto visine naknade za priključenje.

U praksi, kada je riječ o solaru, operater distribucije ima rok od 30 dana od uplate troškova za opremanje obračunskog mjernog mjesta, no u praksi to je cca. 90 dana.

Kazna na kaznu…

Za male projekte bitno je da će se ubuduće dodati i pokazatelj vremena dostave potvrde o početku korištenja mreže, odnosno promjene statusa. Dodaje se pokazatelj izdavanja preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja na prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu. Kao i vrijeme rješavanja zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog pogona na postojeću instalaciju domaćinstva, te opći pokazatelj udjela pravovremeno provedenih postupaka provjere mogućnosti priključenja na postojeću instalaciju.

Kao pojedinačni pokazatelji kvalitete usluge priključenja u prijedlogu Pravilnika definiše se kao „vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje odluke o prihvatljivosti elaborata optimalnog tehničkog rješenja na mrežu“.

Poenta je u tome da, ukoliko operater kasni više mjeseci – a rok za uslugu je oko 30 dana, korisnik naknadu može ostvariti više puta, mjesec za mjesecom, sve dok se ne izvrši predmetna usluga.

ODS/PRIJENOS ili dostavljač ima rok od mjesec dana da odluči o zahtjevu za naknadu zbog kašnjenja, koju mora platiti u roku od mjesec dana. I tako, dok ne izvrši uslugu/zahtjev. Detaljnije podatke o kvaliteti usluga, kao i o isplaćenim zahtjevima, trebati će se dostaviti HERA-i kao nadzorniku.

Rok prema ZOTEE-u i prema Pravilniku je 30 dana, a praksa kod malih solara prosječno traje cca 60 dana, pa i duže, ovisno o distributivnom području.

Analizom podataka utvrđeno je da je broj potpunih zahtjeva za izdavanje obavijesti o mogućnosti priključenja snažno rastao, ali i da je pravovremenost izdavanja obavijesti također rasla. Bez obzira na višestruko povećavanje broja zahtjeva, iz čega proizilazi da kvaliteta pružanja navedene usluge nije bila narušena.

Trajni pogon?

Do sada nije bilo novčane naknade za čekanje na puštanje elektrane u trajni pogon. U praksi, izdavanje potvrde za trajni pogon, za koju je rok 15 radnih dana, ovisi o distribucijskom području i o tome ko je izvođač radova.

Ako je riječ o manjoj firmi, po pravilu se čeka duže. Za prekoračenje roka za potvrdu za trajni pogon od 15 dana, predviđa jednokratnu kaznu. Za dostavu potvrde o početku korištenja mreže rok je 15 dana, a kazna je jednaka – 150,00 kn, cca 40,00 KM.

Korisnici mreže na visokom naponu, ipak, neće više biti kažnjeni za neisporučenu električnu energiju, što može značiti i da se ne podstiče planiranje proizvodnje. Kod promjene dobavljača dopušta se, osam dana za vrijeme očitanja brojila, krajnjem kupcu u postupku promjene dobavljača. Tog roka sada nema, nego ostaju tri radna dana za provjeru usklađenosti podataka.

Koliko kasni HEP i zašto?

HEP - izvođenje radova, postavljanje solarnih panela
HEP – izvođenje radova, postavljanje solarnih panela

Prema posljednjem Izvještaju o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2021. godine, koji je izdat u aprilu ove godine, mogu se naći detaljniji podaci za prethodnu godinu za HEP ODS.

Podaci se odnose samo na postrojenja za krajnje kupce. Elektroprivreda je kod priključenja objekta krajnjeg kupca (solar, građani Hrvatske) izdala 1800 EOTRP-ova, za godinu dana. Pravovremeno, u roku, izdato je tek 665 zahtjeva (što iznosi 37 posto).

Udio pravovremenih rješenja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti iznosi 59 posto, dok je 2020. godine pravovremeno riješeno 67.1 posto.  Međutim, udio pravovremenih priključenja jednostavnim priključkom opet pada – na samo 35 posto.

2020. godine, pokazatelj je bio na 31.15 posto što pokazuje da gotovo i nema napretka. Na prigovore se ipak odgovara bliže rokovima – 61.9 posto, no žalbe u ODS-u u roku prolaze samo u 18 posto slučajeva. Na žalbe se 2020. godine pravovremeno odgovaralo u polovini slučajeva.

U izvještaju se ne navodi koliko je žalbi predato. Kada je riječ o priključenjima na distribucijsku mrežu, HEP cilja na 95 posto uspješnosti u svim tim parametrima, što pokazuje da je prostor za napredovanje zaista jako velik.

Na trajanje postupaka u posljednje dvije godine uticale su izvanredne okolnosti, ali i uvođenje novog aplikativnog sistema u postupcima javne nabave. Sistem je visokointegriran i ima jedinstvenu bazu podataka, za razliku od prethodnih, te kažu da im je potrebno određeno vrijeme za prilagođavanje i edukaciju.

„Intenzivno radimo na otklanjanju grešaka u sistemu, te na ubrzanom rješavanju neriješenih predmeta. Prije svega, prioritet je finalizacija nedovršenih poslovnih procesa vezano za priključenje na mrežu i promjenu statusa korisnika mreže (kupaca s vlastitom proizvodnjom). Sa sigurnošću očekujemo će u narednom periodu, ukoliko ne bude izvanrednih okolnosti, rokovi realizacije biti znatno kraći.“, kažu u HEP-u, koji će se na Pravilnik u javnoj raspravi manifestovati službenim putem.

Udio pravovremenih promjena statusa korisnika mreže ove godine, u HEP ODS-u, poboljšao se po pojedinim distribucijskim područjima. 2020. godine, u 12 od 21 distributivna područja, niti jedna potvrda o početku korištenja mreže nije bila donesena na vrijeme. S novim Pravilnikom, na interes svih krajnjih kupaca, vjerujemo da će se situacija promijeniti. Kada je riječ o zahtjevima za izdavanje potvrde o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa korisnika mreže, statistika HEP-ODS-a do 2021. godine nije posmatrala ove zahtjeve odvojeno od ostalih zahtjeva za promjenu statusa i zato nema podataka za vremensku analizu.

Međutim, iz dostavljenih podataka za 2021. godinu, te početak 2022. godine, vidljivo je da je odgovaranje u roku na razini HEP-ODS-a, kao cjeline:

 • U 2021. godini na razini od 10 posto,
 • Početkom 2022. godine, porasla na skoro 40 posto.

Došlo je do poboljšanja i po pojedinim distribucijskim područjima. Ukupno je 21 distribucijsko područje HEP-ODS-a u Hrvatskoj.

Članom 18. Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uslova i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu Vlade Republike Hrvatske, propisano je:

 • Da izdavanje elektroenergetske suglasnosti nije potrebno za postojećeg kupca kategorije domaćinstvo, koji traži priključenje proizvodnog postrojenja na postojeću instalaciju, instalirane snage do iznosa priključne snage navedene u postojećoj elektroenergetskoj suglasnosti (stav 1.) – HEP ODS,
 • Da je u slučaju iz člana 18. stav 1. Uredbe postojeći kupac dužan kod operatera distribucijskog sistema provjeriti mogućnost priključenja na mrežu i omogućiti operateru distribucijskog sistema opremanje obračunskog mjernog mjesta o trošku kupca i u skladu s tehničkim uslovima (stav 2.) – HEP ODS,
 • Da je u slučaju iz člana 18. stava 2. Uredbe operater distribucijskog sistema dužan u roku od 15 dana provjeriti mogućnost priključenja na mrežu i o tome pismeno obavijestiti kupca iz kategorije domaćinstva (stav 4.) – HEP ODS,
 • Da je kupac iz člana 18. stava 1. Uredbe dužan podnijeti zahtjev operateru distribucijskog sistema za promjenu statusa korisnika mreže 15 dana prije puštanja proizvodnog postrojenja u pogon (stav 6.),
 • Da je operater distribucijskog sistema dužan postojećem kupcu dostaviti potvrdu o početku korištenja mreže, odnosno promjeni statusa, u roku od 15 dana od prijema urednog zahtjeva iz člana 18. stava 6. Uredbe (stav 8.).
Primjer izvođenja radova i instalacije solarne elektrane - firma EMT SOLAR d.o.o., Sarajevo
Primjer izvođačenja radova i instalacije solarne elektrane, u Tuzlanskom kantonu – firma EMT SOLAR d.o.o. Sarajevo

Tags

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.