13.8 C
Sarajevo
Petak, Juni 2, 2023

Solarna elektrana isplativost u BiH (2021)

Isplativost solarne elektrane u BiH

Iako su mediji u BiH prepuni tekstova o solarnim elektranama i njihovoj isplativosti, većina potencijalnih investitora nema sigurnu financijsku projekciju, a pogotovo preglednu sliku puta od prikupljanja dozvola, preko izbora opreme, do firmi koje profesionalno instaliraju ova postrojenja. U većini slučajeva tek kada se završi gradnja može se podvući crta i izračunati koliko ima izgrađena solarna elektrana isplativost u BiH.

To je najčešći razlog zašto mali ali i veliki investitori, privatna lica ili kompanije, veliki potrošači el. energije, trgovački centri, distributeri naftnih derivata (benzinske pumpe), kojima je to i najisplativija ali i najsigurnija investicija u BiH, jednostavno odustanu na početku ovog, na prvi pogled, komplikovanog puta.

U nastavku teksta pokušaćemo na najjednostavniji način otkloniti sve one sumnje i zablude koje vladaju ovom temom, jednostavno odgovarajući na pitanja koja smo najčešće dobijali u svojoj praksi (op.a.).

Solarne elektrane za vlastite potrebe

Mogu li na vlastitoj ili iznajmljenoj kući da napravim solarnu elektranu za vlastitu potrošnju?

Da, solarne elektrane se mogu bez zakonskih ograničenja izgraditi i kombinovati sa postojećim priključkom električne mreže, jedini uslov je da ta vlastita proizvedena električna energija, kada je ima viška, ne bude odaslana u mrežu. U Bosni i Hercegovini firma EMT SOLAR nudi kompletna tehnička rješenja za ovaj tip elektrana.

Kako dimenzionisati solarne elektrane za vlastite potrebe?

Jednostavno saberite vlastitu potrošnju sa računu električne energije za čitavu godinu i podjelite sa 365 dana, tako dobijete prosječnu dnevnu potrošnju. Tu dnevnu potrošnju podjelite sa 2, rezultat je broj potrebnih instaliranih kilovata solarnih panela. Naravno, ako želite jaču ili slabiju solarnu elektranu, ovaj broj možete poduplati ili prepoloviti, ali vam ne preporučujemo izlazak iz ovih okvira.
Primjer: ako vam je potrošnja bila 4.800 kWh godišnje (BH prosjek), prosječna dnevna potrošnja je oko 13 kWh. Proizlazi da vam na krovu treba solarnih panela snage 6600 vata ili 20 panela po 330W

Da li je bolja solarna elektrana sa baterijama ili bez?

Solarne elektrane za vlastite potrebe je najbolje graditi sa hibridnom inverterom. To je pretvarač napona koji, kada solarni paneli proizvode više energije nego što je u tom momentu trošite, višak sprema u baterije, pa je možete koristiti naveče, kada nema sunčeve svjetlosti.

Koliko košta i za koji period se isplate kućne solarne elektrane?

Cijena takvog postrojenja je od 2500 do 1000 KM po kW instalirane snage solarnih panela. Što je veća elektrana, to je investicija po kilovatu instalirane snage manja.

Ovisno o veličini postrojenja te stepena vlastite potrošnje, isplativost je od 5 do 10 godina.

Ipak, za pravilno planiranje kako tehničko tako i financijsko, preporučujemo da se obratite stručnoj firmi sa iskustvom. Firma EMT SOLAR nudi stručno savjetovanje i projekciju financijske isplativosti nakon izlaska na teren i pregleda lokacije ili objekta.

Može li se solarna elektrana za vlastitu potrošnju napraviti na poslovnom objektu?

Da. Gradnja solarne elektrane za vlastitu potrošnju u privredi je djelimično regulisana zakonom i znatno se razlikuje od one za stambene objekte. Više o ovoj temi u članku solarne elektrane za velike potrošače.

Koliko košta i za koji period se isplate solarne elektrane za vlastitu potrošnju u privredi?

Cijena takvog postrojenja je od 1500 do 700 KM po kW instalirane snage solarnih panela. I ovdje vrijedi pravilo da što je elektrana veća, to je investicija po kilovatu instalirane snage manja.

Zavisno od veličine postrojenja te stepena vlastite potrošnje, isplativost je od 5 do 12 godina.

Ipak, za pravilno planiranje, kako tehničko tako i financijsko, preporučujemo da se obratite stručnoj firmi sa iskustvom. Firma EMT SOLAR ima iskustva u gradnji i nudi opremu za industrijska postrojenja za vlastitu potrošnju.

Prodaja električne energije u mrežu

Proračuni i projekcije prinosa solarne elektrane
Primjer proračuna prinosa jednog mikropostrojenja u FBiH možete pronaći ovdje

Želite li u Federaciji Bosne i Hercegovine izgraditi solarnu elektranu i prodavati proizvedenu električnu energiju u mrežu, morate ispuniti nekoliko uvjeta.

Moram li biti prijavljen kao privredni subjekat da bih mogao prodavati električnu energiju proizvedenu u vlastitoj solarnoj elektrani?

Da, možete to raditi u formi obrta ili kao d.o.o. Fizička lica ne mogu direktno prodavati električnu energiju. Fakturisanje se obavlja uz prilaganje fiskalnog računa.

Da li lokalna elektrodistribucija mora preuzeti moju električnu energiju?

Da, lokalna elektrodistribucija mora preuzeti svu proizvedenu električnu energiju iz vaše solarne elektrane ako imate energetsku dozvolu od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), te dozvolu za rad kao kvalificirani proizvođač od Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK).

Da li lokalna elektrodistribucija mora otkupiti moju električnu energiju?

Ne, lokalne elektrodistribucije preuzimaju ali ne otkupljuju direktno električnu energiju proizvedenu od malih solarnih elektrana (do 1 MW). Ugovor o otkupu sklapate sa Operatorom za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije, skraćeno Operator OIEiEK, kojem fakturišete predatu električnu energiju.

Šta prvo trebam za gradnju solarne elektrane za prodaju električne energije u mrežu?

Gradnja solarne elektrane je prije svega administrativno komplikovan proces koji zahtijeva dosta znanja i upornosti. Za one koji žele kroz ovaj proces proci najbržim i najsigurnijim putem, preporučujemo da se obratite firmi EMT SOLAR, koja će vam za početak poslati svog stručnjaka za procjenu lokacije, dimenzionisanje elektrane i prijedlog opreme. Nakon izrade elaborata ekonomske isplativosti, stručno lice ove firme će vas uputiti u postupak  (izraditi hodogram prema aktuelnim zakonima) ili vas uputiti pravniku koji za klijente ove firme profesionalno obavlja cjelokupni admninistrativni posao, od prvog koraka pa do potisivanja ugovora o otkupu.

Za one koji se ipak žele upoznati sa cjelokupnim postupkom, preporučujemo članak postupak pribavljanja dozvola za gradnju solarne elektrane.

Kako osigurati poticaje za otkup električne energije prije gradnje solarne elektrane?

Kada dobijete potrebne dozvole, prijavljujete projekat u izgradnji kod Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije (Operator OIEiEK). S njim dogovorate period gradnje i potpisujete predugovor o otkupu. Na ovaj način dobijate status potencijalnog privilegovanog proizvođača obnovljivih izvora energije (OIE), zauzimate mjesto u redu čekanja na slobodne dinamičke kvote i tek tada ste spremni za gradnju.

Što su dinamičke kvote?

Pojednostavljeno: Operator OIEiEK ubire naknade za obnovljive izvore energije kroz „račune za struju“, i sa tim novcem plaća poticaj postojećim solarnim elektranama. Kada ima viška novca (kroz povećanje prikupljenih naknada od potrošača, neka elektrana izađe iz poticaja gubitkom dozvole ili završetkom ugovora o otkupu) oslobađaju se dinamičke kvote, i sljedeći na listi čekanja „ulazi u poticaj“.

Koju opremu i kojeg instalatera odabrati?

Odabir opreme prepustite odgovornim profesionalcima. Česta pojava u Hercegovini je da elektrane već nakon 2-3 godine rada izgube snagu i do 30%, što je najprije posljedica neodgovornog i nestručnog planiranja i montaže, a dijelom i loše kvalitete panela. Ova pojava gubitka snage panela se naziva i „rak solara“, a najčešće mjere za „liječenje“ elektrane je zamjena prerano oslabljenih panela. Evidentni su slučajevi da neki investitori (identitet poznat autoru ovog teksta), usljed neinformiranosti, dva puta plaćaju grešku istom instalateru, prvi put kada je pogrešno instalirao, i opet kada instalater popravlja svoju vlastitu grešku.

Simptomatično je da upravo instalateri u Bosni i Hercegovini koji imaju najdužu referentnu listu instaliranih postrojenja, najčešće dobijaju žalbe investitora da elektrane već druge ili treće godine rada ne daju planirane prinose. Zato je prioritet u odabiru ponuđača stručnost instalatera, a ne njegova cijena.

EMT SOLAR je jedina firma u BiH koja ima osoblje za planiranje, gradnju i servisiranje solarnih elektrana obučeno na specijalističkim kursevima u Njemačkoj.

Kako znati imaju li isporučeni paneli deklarisanu snagu?

Većina panela se proizvodi u Kini, koja svojom naprednom tehnologijom vlada na svjetskom nivou solara. Portal solarno.net redovno objavljuje liste najkredibilnij proizvođača panela.

Kao i svakoj branši, i u ovoj ima „crnih ovaca“ koje svjesno ili nesvjesno (jer ni sami ne mogu provjeriti) prodaju panele koji namaju onu snagu koja piše na poleđini. Vrijedno je spomenuti da neki njemački proizvođači nemaju proizvodnju u Njemačkoj, već na našem tržištu prodaju panele kineske proizvodnje, na čiji kvalitet su se već žalili neki investitori u Hercegovini (identitet poznat autoru ovog teksta).

Mjerenjem radnih i tamnih karakteristika može se utvrditi kvalitet i snaga svakog pojedinačnog panela. EMT SOLAR je jedina firma na području Zapadnog Balkana opremljena i obučena za ova mjerenja.

Što je kvalifikovani proizvođač električne energije?

Pojednostavljeno: svaki proizvođač solarne energije, koji se obrati FERK-u i ispuni zakonske uslove, dobija status kvalifikovanog proizvođača OIE i dobija pravo da prodaje električnu energiju po referentnoj cijeni, ukoliko je njegova proizvodnja uvrštena u obavezujuće kvote propisane APOEF-om.

Šta je referentna cijena?

FERK je nadležan da odredi cijenu otkupa električne energije od kvalifikovanih proizvođača električne energije OIE. Pojednostavljeno, to je cijena po kojoj se energija iz solarnih elektrana prodaje elektrodistribucijama, prije nego solarna elektrana „uđe u poticaj“, ali i poslije perioda subvencioniranog poticajima, sve dok postrojenje egzistira i radi.  Trenutna referentna cijena je 0,112211 KM/kWh – stanje januar 2021.

Šta je garantirana cijena otkupa električne energije OIE?

Kada solarna elektrana počne sa radom, obično jedan kraći period radi sa referentnom cijenom, da bi po „ulasku u poticaj“ Operator OIE počeo sa otkupom po garantiranoj cijeni. Ova cijena je definisana ugovorom sa Operatorom na period od 12 godina i ne mijenja se bez obzira na izmjenu referentne cijene. Nju čini zbir referentne cijene i poticaja, pa ako referentna cijena raste, što je najčešća praksa, smanjuje se udio poticaja u formiranju garantirane cijene, i oslobađaju se nove dinamičke kvote.

Šta ako nema slobodnih dinamičkih kvota i koliko dugo se čeka?

U momentu kada završite gradnju solarne elektrane i dobijete upotrebnu dozvolu od općine, te dozvolu za rad od FERK-a, ponovo se obraćate Operatoru OIEiEK.

Više o ovoj temi možete pročitati u članku kako do slobodnih dinamičkih kvota

Šta je privilegovani proizvođač električne energije OIE?

Privilegovani proizvođač električne energije, u smislu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (”Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14) (Zakon), je kvalifikovani proizvođač koji ima pravo da se od njega po garantovanim cijenama otkupe ukupne količine proizvedene električne energije tokom unaprijed utvrđenog perioda.

Status privilegovanog proizvođača može dobiti imalac Dozvole za rad – licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, kojem je, u skladu sa članom 20. stav (2) Zakona, utvrđen status kvalifikovanog proizvođača.

Zahtjev za dobijanje statusa privilegovanog proizvođača, kvalifikovani proizvođač podnosi Operatoru za OIEiEK uz odgovarajuće dokaze u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu datu oblast.

Kvalifikovani proizvođač koji je, rješenjem Operatora za OIEiEK, stekao status privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi ugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Šta je mikroproizvođač

Posebna vrsta privilegovnaih proizvođača solarne energije su mikroproizvođači OIE – vlasnici solarnih elektrana pojedinačnih snaga do 23 kW, službeno nazvanim mikropostrojenja. Prednost koju dobijaju ovi vlasnici solarnih elektrana se ogleda u skraćenom postupku za dobijenje statusa privilegovanog proizvođača, bez čekanja na dinamičke kvote.

Pojednostavljeno: vaša solarna elektrana do 23 kW može dobiti poticaj odmah, bez čekanja, ako ispunite određene uslove. Zahtjevni proces za skraćeni postupak je objašnjen u članku kako postati mikroproizvođač

Poticaji za solarne elektrane

Ovisno u kojem dijelu BiH planirate graditi solarne elektrane za prodaju električne energije u mrežu, za vas važi Zakon o obnovljivim izvorima Federacije Bosne i Hercegovine ili Zakon o obnovljivim izvorima RS.

Poticaji u Federaciji BiH su određeni prema snazi solarne elektrane.

Postrojenja do 23 kW su mikro solarne elektrane ili službeno mikro-postrojenja kojima je za period od 01. septembra 2020 do 28. februara 2022 određena garantirana otkupna cijena 0,29063 KM po kilovatsatu električne energije isporučene u mrežu. Ovdje je uslov da je vlasnik mikropostrojenja dobio status privilegovanog proizvođača.

Postrojenja snage od 23 do 150 kW su mini solarne elektrane ili službeno mini-postrojenja. Za njih vrijedi garantirana otkupna cijena od 0,22341 KM po kWh.

Postrojenja snage od 150 kW do 1 MW su male solarne elektrane ili službeno mala postrojenja za koja je određena garantirana otkupna cijena od 0,17716 KM po kWh.

Uslovi za isplatu poticaja kao dio garantirane cijene je da vlasnik solarne elektrane ima status privilegovanog proizvođača. Privilegovani proizvođač električne energije se postaje nakon sticanja statusa kvalificiranog proizvođača.

Poticaji za solarne elektrane u RS-u pored podjela prema snazi imaju i dodatnu podjelu na elektrane na tlu i elektrane na krovu objekta.

- Advertisement -spot_img

14 COMMENTS

 1. Postovana Gospodo,
  sagradio sam kucicu na sprat u Dvorovima kod Bijeljine, ali grijanje nije uradjeno, intersuje me dali bi bilo moguce se grijati sa salarnom energijom, ako bi panele stavio na krov.Radi se od 120 m2 prostora, stolarija i spoljna fasada su uradjene po najnovim zahtjevima.
  Intresuje me koja bi to investicija bila i dali je isplativa ?

  Lijep Pozdrav
  Djordjo Stojanovic

 2. Ljep pozdrav, dali biste bili ljubazni da mi odgovorite na jedno pitanje, postavio bi panele na vikendici pored une, nemam nikakav prikljucak elektrike niti bi se povezivao na mrezu da prodajem visak energije i slicno.. znaci cisto za vlastite potrebe. Naime, citam zakone ove sto ste postavili, tacnije zakon rs jer mi je tu trenutna lokacija, ali nikako da shvatim dali mi trebaju neke dozvole za izgradnju i dali se nekim cudom placaju neki porezi na solarnu energiju (jer je drzava puna lopova, i zrak bi nam prodavali da mogu)?

  S postovanjem,
  Jovica

  • Poštovani, na objektu u RS-u koji ima priključak el. energije te ima upotrebnu dozvolu, prema Zakonu o građenju RS-a, izgradnji solarne elektrane za vlastitu potrošnju prethodi izdavanje građevinske dozvole. Ako se dokaže da ovo postrojenje ne distribuira prozvedenu el. energiju u mrežu, dalje poreze ne predviđa zakon. Za objekat koji nema priključak el. energije (i koji možda nema upotrebnu dozvolu) nismo zabilježili nikakvu praksa ograničenja ili sankcionisanja koji je vezan isključivo za postavljanje solarnih panela. U FBiH za postavljanje solarnih panela za vlastitu potrošnju u gabaritima krova ne treba niti urbanistička saglasnost niti građevinska dozvola.

 3. Pozdrav želio bih znati dali imaju paneli njemački i baterije i koliko košta paneli i baterije i ostala oprema sa instalacijom sa izvorom 10 kilovata energije
  Lijep pozdrav do odgovora

  • Poštovani, većina njemačkih panela i nisu MADE IN GERMANY nego su sastavljeni od kineskih polufabrikata. Neke njemačke firme samo brendiraju jeftine kineske gotove panele i takve ih prodaju po višoj cijeni. Sa baterijama je slična situacija. Bez obzira na porijeklo, kupcu je najbitnije koliko godina garancije dobija i ko preuzima zamjenu neispravne opreme.

 4. Postovani,
  Zanima me da li kao fizicko lice mogu na svoju kucu ugraditi solarne panele s tim da visak struje otkupljuje Elektroprivreda? Ako je odgovor potvrdan zanima me vasa ponuda i konsultacije. Zivim u Sa kantonu.

  500161(ludoA)gmail.com

  • Poštovani
   trenutni zakon u FBiH omogućuje sljedeće opcije prihvatljive za vas:
   -izgradnju mikropostrojenja do 23 kW isključivo za prodaju u mrežu – veoma komplikovana procedura uz obaveznu projavu djelatnosti
   -izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe (bez ograničenja snage, teoretski) bez prodaje u mrežu – jednostavna procedura bez prijave djelatnosti

   Očekujemo da će ove godine izaći novi zakon u FBiH koji omogućuje prozjumere, gdje će se višak otkupljivati od EP

 5. Lijep pozdrav. Svaka čast za informacije, vidi se da ste profesionalci u svom poslu. Naše preduzeće prikuplja ponude za elektranu za vlastitu potrošnu i već nas oblijeće nekoliko ponuđača iz Sarajeva. Nakon posjete vešem portalu imamo osjećaj da su drugi samo pročitali vaš sajt i registrovali firmu da prodaju panele. Puno sreće i uspjeha. Edhem

 6. Postovani,

  da li bi mogli koristiti elektricnu energiju putem solarnih panela za vikendicu, odnsono stambeni kontejner koji nema nikakav prikljucak elektricne energije? Stambeni kontejner bi bio postavljen na sumskom zemljistu i pokusavamo da dodjemo do elektricne energije nekim putem bez da moramo stambeni kontejner legalizovati (u smislu lokacijskih uslova i gradjevinske dozvole). Lokacija bi bila u Republici Srpskoj, a stambeni kontejner velicine 14,5 m2. Da li je tako nesto izvodljivo a da je regularno i ako jeste koliko bi iznosio ukupno trosak sa svim sto je neophodno da se pocne koristiti el.energija? Hvala

 7. Kako zaobici sve ove birokratske zavrzlame i pljackase.
  Imam njiv , poredam panele u svojoj reziji , kupim brojilo o proizvedenoj kolicini elektricne energije koju mogu da distribuiram u mrezu i otvorim racun za naplatu.
  Platim PDV ito je to.

 8. Pozdrav, zanima me ima li kakav model grijanja na solarnu energiju (ili bar dijelom)? U kući će biti postavljeno podno grijanje. Lokacija Mostar, FBiH. I okvirna cijena. Kuća je prizemlje 80kv+kat 80kv.
  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BA