solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Subvencije: Više od 16 miliona KM za energetsku efikasnost u FBiH

Odobrena sredstva za energetsku efikasnost u obrazovnim institucijama
Odobrena sredstva za energetsku efikasnost u obrazovnim institucijama
Sadržaj

Vlada Federacije BiH je odobrila 16,5 miliona KM za subvencije za energetsku efikasnost. Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja usvojena su tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i utopljavanja zgrada radi uštede energije.

Od toga se više od 11,5 miliona KM odnosi na Program utroška sredstava revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo, dok je iznos subvencije za Projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije tri miliona KM i za Program sufinansiranje projekata energetske efikasnosti dva miliona KM.

Više od 11,5 miliona KM za javne objekte

Vlada FBiH je odobrila Program utroška sredstava revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo. Sredstva u ukupnom iznosu od 11.563.128,47 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu, planirana su u Budžetu FBiH za 2024. godinu u iznosu od 7.000.000 KM, te akumulirana sredstva u iznosu od 4.563.128,47 KM na računu revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d..

Svrha ovog programa subvencije je provedba mjera energetske efikasnosti kroz revolving model finansiranja odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energetske efikasnosti u javnim objektima. Krajnji cilj uspostavljanja revolving fonda je obezbjeđivanje održivosti projekta energetske efikasnosti u Federaciji BiH jer će se uštede i izvršene uplate u ovaj fond koristiti za buduće projekte energetske efikasnosti. Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih sredstava i privlačenje dodatnih sredstava.

Sredstva revolving fonda su kreditna sredstva, a grace period, odnosno otplata zajma započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad, bez godišnje kamatne stope, te sa naknadom za obradu kredita u iznosu od 0,5 posto.

Za utopljavanje zgrada tri miliona KM

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije u iznosu od 3.000.000 KM.

Sredstava u iznosu od 2.900.000 KM raspodijelit će se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu sa općim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe/projekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 150.000 KM po jednom odabranom programu/projektu. Subvencije će se dodjeljivati korisnicima u skladu sa usvojenim programima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici Ministarstva, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.

Vlada Federacije BiH odobrila je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da dio ovih sredstava u iznosu od 100.000 KM udruži sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekata energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u Federaciji BiH.

Subvencije za projekte energetske efikasnosti

Vlada Federacije BiH je usvojila i Program utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima – Sufinansiranje zajedničkih projekata sa međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama” utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Riječ je o sredstvima u iznosu od dva miliona KM, a subvencije su namijenjene za tri projektne aktivnosti.

Odobravanje i dodjela sredstava će se raspoređivati na način i prema dinamici implementacije projekta, u skladu sa odredbama Međunarodnog finansijskog i projektnog sporazuma i pravilima definisanim Zasebnim sporazumom od strane Njemačke razvojne banke – KfW i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2024. godinu.

Projekt “Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH se odnosi na promociju energetski efikasne obnove i modernizacije odabranih javnih zgrada u obrazovnom sektoru u BiH. Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a samim tim i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva. Svrha Projekta je doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju u BiH i zaštiti klime na globalnom nivou.

Vlada FBiH je nedavno odobrila sredstava u iznosu od 1.102.642,60 KM za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta „Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.