solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Više od 100 000 KM poticaja dodijeljeno građanima FBiH za energetsku efikasnost

Sadržaj

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je odluku o dodjeli sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu.

Pravo na korištenje poticaja do sada je ostvarilo 24 podnosilaca prijava koji su dobili između 1500 i 5000 KM za mjere energetske efikasnosti. Ukupno je dodijeljeno 105.326,30 KM, a kompletan spisak korisnika kojima je odobren poticaj možete pronaći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Na javni poziv se u periodu od 03. do 07.11.2023. godine, putem portala “e-prijava” prijavilo 39 osoba. Rješenjem direktora Fonda imenovana je Komisija koja je dužna da izvrši pregled pristiglih prijava prema redoslijedu prijema, i ocijeni ispunjenost uslova datih u Javnom pozivu kao kriterija za odobravanje, u skladu sa Programom utroška sredstava.

Na osnovu lzvještaja Komisije utvrđeno je da su 24 prijave zadovoljile uslove Javnog poziva, a 15 nije ispunilo zadate uslove. Protiv ove Odluke, podnosilac prijave može podnijeti prigovor Fondu u roku od 8 (osam) dana od prijema Obavještenja.

Zaključivanje ugovora

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije će zaključiti ugovore o sufinansiranju sa odabranim korisnicima u kojima će se urediti: predmet ugovora, iznos dodijeljenih sredstava, uslovi i način isplate i korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok provedbe mjera energetske efikasnosti i dostave potpune dokumentacije za isplatu, način praćenja i kontrole namjenskog utroška dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava Fonda. Javni poziv je otvoren do 31. decembra ili do utroška sredstava.

Sredstva za poticaje su osigurana putem projekta “Podrška EU BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize”.

Ko može dobiti poticaj

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi punoljetni građani koji su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koji trebaju ispuniti i posebne uslove navedene u Javnom pozivu. Pod stambenim jedinicima se podrazumijevaju individualne/porodične kuće, stambene jedinice u sklopu individualne/porodične kuće ukoliko ta jedinica posjeduje vlastito mjerno mjesto za električnu energiju na ime podnosioca prijave, koji je ujedno njen vlasnik ili suvlasnik, te za stambene jedinice/stan u zgradi kolektivnog stanovanja.

Sredstva se mogu dobiti za jednu od navedenih mjera:

• toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda;

• zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);

• unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode.

Kako se prijaviti

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem „e-prijave“ dostupne na: www.e-prijava.fzofbih.org.ba.

Uz popunjavanje Prijavnog obrasca potrebno je izvršiti učitavanje (upload) obavezne dokumentacije, koja uključuje i račune za električnu energiju za posljednja 3 mjeseca  u kojima zbir utrošene električne energije mora iznositi minimalno 300 kWh.

Neblagovremene i/ili nepotpune, prijave koje nisu dostavljene u traženoj formi, kao i prijave koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje i biće odbačene.

Za dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava se mogu obratiti službenicima Fonda za zaštitu okoliša, radnim danom putem kontakt telefona: +387 (0)33 723 680 ili putem e-mail adrese eprijava.ss@fzofbih.org.ba.

Solarne elektarne u BiH koje se u posljednje vrijeme grade, sve više su namijenjene za vlastitu potrošnju. Razlozi za to su s jedne strane najave o poskupljenju električne energije, a s druge pojednostavljena administrativna procedura i uvođenje kategorije prosumera, odnosno potrošača – proizvođača električne energije, kao i nikad povoljnija cijena opreme.

Ukoliko imate namjeru da gradite solarnu elektranu, EMT SOLAR je kompanija koja radi po sistemu „ključ u ruke“, što podrazumijeva ne samo nabavku najkvalitetnije opreme, već i sve poslove oko pribavljanja potrebnih dozvola i definisanja optimalnih poslovnih modela za svaku investiciju.

Iskoristite posebnu ponudu EMT SOLAR za prosumere, sa akcijskim cijenama. Za više informacija pošaljite upit na email: info@solarno.net ili pozovite 033 444 310.

Podijelite Sadržaj

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.