solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Više od 50 građana u Federaciji BiH dobilo poticaj za energetsku efikasnost

Solarna elektrana by EMT SOLAR
Solarna elektrana by EMT SOLAR
Sadržaj

Više od 50 građana u Federaciji Bosne i Hercegovine dobilo je poticaj Fonda za zaštitu okoliša za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu.

Pravo na korištenje poticaja do sada su ostvarila 53 podnosioca prijava, a ukupno je dodijeljeno 232.248,28 KM. Najniži iznos koji su korisnici dobili je 1.238 KM,  dok je 33 prijavljenih ostvarilo pravo na maksimalni iznos subvencije od 5.000 KM.  Na osnovu lzvještaja Komisije koja je pregledala sve pristigle prijave utvrđeno je da 50 prijava nije zadovoljilo uslove Javnog poziva. Protiv ove Odluke, podnosilac prijave može podnijeti prigovor Fondu u roku od 8 (osam) dana od prijema Obavještenja. Komisija na sedmičnom nivou pravi presjek pristiglih prijava i objavljuje odluku od dodjeli poticaja. Kompletan spisak korisnika kojima je do sada odobren poticaj možete pronaći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sredstva za poticaje su osigurana putem projekta “Podrška EU BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize”. Ukupni iznos sredstava koji će biti raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.350,00 KM, a krajnji rok za prijavu je 31. decembar ove godine ili do utroška sredstava.

Zaključivanje ugovora

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije će zaključiti ugovore o sufinansiranju sa odabranim korisnicima u kojima će se urediti: predmet ugovora, iznos dodijeljenih sredstava, uslovi i način isplate i korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok provedbe mjera energetske efikasnosti i dostave potpune dokumentacije za isplatu, način praćenja i kontrole namjenskog utroška dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava Fonda.

Ko može dobiti poticaj

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi punoljetni građani koji su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koji trebaju ispuniti i posebne uslove navedene u Javnom pozivu. Sredstva se mogu dobiti za jednu od navedenih mjera:

• toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda;

• zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);

• unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode.

Objekti koji ne mogu dobiti poticaj

Objekti koji nisu prihvatljivi za sufinansiranje putem Javnog poziva su:

• objekti koji su devastirani;

• objekti koji su strukturno neispravni, tj. imaju veća strukturalna oštećenja koja mogu

ugroziti integralnu stabilnost objekta nakon implementacije mjera poboljšanja EE;

• objekti koji nisu u skladu sa važećim planskim dokumentima;

• objekti za koje nije riješen imovinsko-pravni status;

• objekti pod kulturno-historijskom zaštitom;

• objekti koji su u fazi izgradnje u trenutku objave Javnog poziva;

• objekti za koje su po Javnom pozivu prethodno odobrena sredstva sufinansiranja iz budžetske podrške EU.

Kako se prijaviti

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem „e-prijave“ dostupne na: www.e-prijava.fzofbih.org.ba.

Uz popunjavanje Prijavnog obrasca potrebno je izvršiti učitavanje (upload) obavezne dokumentacije, koja uključuje i račune za električnu energiju za posljednja 3 mjeseca  u kojima zbir utrošene električne energije mora iznositi minimalno 300 kWh.

Da bi prijava na Poziv bila validna i pohranjena u „e-prijavi“, svi traženi unosi moraju biti ispravno izvršeni i svi traženi dokumenti „učitani“ kako je zahtijevano.

Za dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava se mogu obratiti službenicima Fonda za zaštitu okoliša, radnim danom putem kontakt telefona: +387 (0)33 723 680 ili putem e-mail adrese eprijava.ss@fzofbih.org.ba.

Ukoliko imate namjeru da na krov kuće postavite solarne panele koji će osigurati električnu energiju i za vašu toplotnu pumpu, EMT SOLAR je kompanija koja radi po sistemu „ključ u ruke“, što podrazumijeva ne samo nabavku najkvalitetnije opreme, već i sve poslove oko pribavljanja potrebnih dozvola i definisanja optimalnih poslovnih modela za svaku investiciju.

Iskoristite posebnu ponudu EMT SOLAR za prosumere, sa akcijskim cijenama. Za više informacija pošaljite upit na email: info@solarno.net ili pozovite 033 444 310.

Slični Članci
Half Page Banner emtsolar solarno.net prosumer
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.