solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

Više od 50 kompanija u SBK ispunilo uvjete za sufinansiranje izgradnje solarnih elektrana

Mostar - solarna elektrana na krovu
Table of Contents

Više od 50 kompanija u Srednjobosanskom kantonu ispunilo je uvjete za dodjelu sredstva za sufinansiranje projekata za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe na vlastitim objektima ili vlastitim parcelama.

Ministarstvo privrede SBK objavilo je rezultate Javnog poziva koji je bio namijenjen subjektima male privrede. To su kompanije koje imaju manje od 250 zaposlenih osoba i ostvaruju godišnji promet do 40 miliona KM i/ili čiji godišnji bilans stanja ne prelazi 30 miliona KM.

Sredstva iz budžeta koje je kantonalna vlada odobrila početkom godine biće dodijeljena za izradu tehničke dokumentacije – glavnog projekta fotonaponske elektrane, te za nabavku i montažu opreme fotonaponske elektrane.

Na Javni poziv objavljen polovinom marta prijavilo se 77 privrednih subjekata, a Komisija za razmatranje primljenih projekata ocijenila je da 52 prijave ispunjavanju sve navedene kriterije. Bodovanje kompanija izvršeno je prema tri kriterija: na osnovu kvalitete i vrijednosti projekta i na osnovu stepena samofinansiranja. Maksimalnih 100 bodova dobilo je pet kompanija.  

Svim privrednim društvima koja ispunjavaju uvjete Javnog poziva dodijelit će se sredstva shodno iznosu raspoloživih sredstava u budžetu Ministarstva privrede i broju ostvarenih bodova.

Komisija je utvrdila da 25 kompanija nije ispunilo zahtjeve navedene u Javnom pozivu, te oni neće dobiti sredstva. Neke kompanije nisu dostavile svu potrebnu dokumentaciju, dok su druge odbijene jer su ostvarili pravo po drugoj prijavi. Nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od (5) pet dana od dana objavljivanja spiska na web stranici Vlade SBK.

Preliminarnu listu kompanija koje su dobile sredstva možete pronaći na web stranici Vlade SBK.

Sredstva iz Programa se dodjeljuju u cilju smanjenja troškova za električnu energiju proizvodnjom električne energije u vlastitom fotonaponskom sistemu, povećanja otpornosti preduzeća na promjene cijena električne energije, povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije čvrstih čestica i gasova s efektom staklene bašte.

Dodijeljene koncesije za gradnju solarnih elektrana

Vlada SBK je u martu ove godine dodijelila dvije koncesije za fotonaponske elektrane na području ovog kantona. U okviru postupaka koji vodi Ministarstvo privrede SBK, ministar Nisvet Hrnjić, u ime Srednjobosanskog kantona kao koncesora, potpisao je dva Ugovora o koncesiji sa privrednim društvima “Eko-Energy” d.o.o. Tešanj i “Saračević” d.o.o. Tešanj.

Ove kompanije planiraju gradnju 4 fotonaponske elektrane na području općine Fojnica, ukupne jačine 2.400 kW (4X600 kW). Koncesija se daje na 30 godina, a rok za izgradnju fotonaponskih elektrana je 30 mjeseci po pravosnažnosti dobivene urbanističke saglasnosti.

Potpisivanjem ovih Ugovora stekli se se zakonski preduslovi za investiranje navedenih privrednih društava u projekte u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Realizacija ovih projekata predstavlja nastavak izdavanja koncesija iz oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Do sada su izdate koncesije za fotonaponske elektrane, vjetropark Vlašić, te mini hidroelektrane.

Ovim projektima Vlada SBK nastoji trasirati put ga glavnom cilju, a to je elektroenergetska samoodrživost Kantona.

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.