Nakon drastičnog povećanja prošle godine, naknada za OIE koja se prikuplja od potrošača električne energije na području Federacije BiH ostaje ista u prvom kvartalu 2021. Godine. Vlada Federacije BiH je to potvrdila odlukom objavljenom u Službenim novinama broj 96.

Prošle godine je Vlada FBiH podigla cijene naknada stanovništvu sa 0,002555 na sadašnjih 0,004727 KM/kWh, što je bilo povećanje za 85%.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 96 – Strana 55

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine na 249. sjednici, održanoj 28.12.2020. godine, donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA
PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE IZ OIEIEK ZA PERIOD 01.01. 2021. GODINE – 01.03.2021. GODINE

I.
Ovom odlukom utvrđuje se jedinični iznos naknade za
podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK (JN2021)
za period 01.01. 2021. godine – 01.03.2021. godine

II.
Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje
električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne
kogeneracije (JN2021) za period 01.01. 2021. godine –
01.03.2021. godine utvrđuje se u visini od 0,004727 KM/kWh,
bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

III.
Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora
energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod
jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne
električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci
električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se
iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju

IV.
Snabdjevač krajnjeg kupca će, u računu koji se dostavlja
krajnjem kupcu po osnovu isporučene i prodate električne
energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i iznos
ukupne naknade za podsticanje.

V.
Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su
prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK
raspolaže i koristi ih za:
1) isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za
proizvedenu električnu energiju privilegovanih
proizvodača,
2) pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za
OIEiEK,
3) plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja
elektroenergetskog Sistema nastalih zbog
odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene
električne energije iz postrojenja OIEiEK.

VI.
(1) Za fakturisanje i naplatu naknada za podsticanje od krajnjih
kupaca električne energije iz Federacije Bosne i
Hercegovine zadužuju se:
1) odabrani snabdjevač za kupce koji su odabrali svog
snabdjevača i imaju zaključen ugovor o snabdijevanju,
a nisu u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno
pružanja univerzalne usluge,
2) rezervni snabdjevač koji je preuzeo snabdijevanje
onih kvalifikovanih kupaca koje je njihov odabrani
snabdjevač prestao da snabdijeva,
3) javni snabdjevač, za kupce koji su u sistemu javnog
snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge i
4) Operator za OlEiEK za one kvalifikovane kupce koji
samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za
vlastite potrebe.
(2) Subjekti iz stava (1) ove tačke su obavezni na račun
Operatora za OIEiEK doznačiti prikljupljena sredstva od
naknade za podsticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za
prethodni mjesec.

VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a
primjenjivat će se u periodu od 01.01.2021. godine 01.03.2021.
godine.
V. broj 1795/2020

  1. decembra 2020. godine
    Sarajevo
    Premijer
    Fadil Novalić, s. r.
marketing

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime