ZAKON O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I
EFIKASNE KOGENERACIJE
(”Službene novine Federacije BiH”, broj:70/13)

I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)
(1) Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu:
Zakon) se uređuju:
a) promovisanje korištenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) i efikasne
kogeneracije (u daljnjem tekstu: EK),
b) definisanje obavezujućih ciljeva udjela OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Federaciji
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija),
c) definisanje obavezujućih ciljeva udjela OIE u proizvodnji električne energije, energije grijanja i
hlađenja i potrošnji OIE u transportu,
d) definisanje tehnologija za korištenje OIEiEK,
e) istraživanje potencijala OIE,
f) podsticajne mjere za proizvodnju električne i toplotne energije iz OIEiEK i podsticajne mjere za
upotrebu OIE u transportu,
g) pravila o izdavanju garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE i vođenje
Registra o izdatim garancijama porijekla (u daljnjem tekstu: Registar garancije porijekla),
njihovim transferima i poništavanju,
h) vođenje Registra projekata i postrojenja OIEiEK (u daljnjem tekstu: Registar projekata),
i) status kvalifikovanog, privilegovanog i potencijalnog privilegovanog proizvođača električne
energije iz OIEiEK,
j) uslovi za uspostavu i razvoj tržišta električne energije proizvedene korištenjem OIE,
k) izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK,
l) priključak postrojenja OIEiEK na elektroenergetsku mrežu,
m) administrativne procedure nadležnih organa za izdavanje pravnih akata propisanih ovim
zakonom,
n) obaveze u pogledu informisanja javnosti i unapređenja znanja odgovornih i zainteresovanih
institucija, pravnih i fizičkih lica, te ostala pitanja od značaja za korištenje OIEiEK.
Član 2.
(Ciljevi)
(1) Cilj ovog zakona je promovisanje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz OIEiEK,
kao i upotrebe OIE u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj
potrošnji energije, te obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke
infrastrukture za OIEiEK.
(2) Podsticanjem proizvodnje električne energije iz OIE i proizvodnje toplotne i električne energije u
kogeneraciji (kombinovanom ciklusu), kao i upotrebe OIE u transportu, obezbjeđuje se:
a) ostvarivanje elektroenergetske politike u pogledu udjela energije proizvedene iz OIEiEK u
ukupnoj potrošnji energije u Federaciji,
b) uspostava i razvoj tržišta električne energije proizvedene korištenjem OIEiEK,
c) doprinos zaštiti okoliša,
d) smanjenje zavisnosti od uvoza fosilnih goriva i njihovog uticaja na okoliš,
e) podrška realizaciji obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem međunarodnih
ugovora (Okvirna konvencija o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija – UNFCCC, Kjoto
protokol, Ugovor o osnivanju Energetske zajednice zemalja JIE),
f) povoljan ambijent za domaće i strane investitore vezano za sigurnost ulaganja u izgradnju
postrojenja OIEiEK,
g) podsticanje, uvođenje, primjena i razvoj novih tehnologija i opreme, te razvoj domaće
ekonomije u cjelini,
h) doprinos održivom razvoju, otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva u energetici,
i) dugoročno osiguranje energije, povećanje sigurnosti snabdjevanja električnom energijom i
razvoj elelektroenergetskog sektora u cjelini,
j) racionalnije korištenje i raznolikost primarnih izvora energije,
k) stvaranje uslova za regionalni razvoj, posebno ruralnih i nerazvijenih područja,
l) stvaranje pretpostavki za kvalitetno zbrinjavanje nekih vrsta otpada.
Član 3.
(Definicije i pojmovi)
(1) Definicije i pojmovi u smislu korištenja ovog zakona imaju sljedeće značenje:
a) Električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora znači električnu energiju proizvedenu
u elektranama koje koriste isključivo obnovljive izvore energije, kao i dio električne energije
proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim postrojenjima koja koriste i
konvencionalne izvore energije, uključujući električnu energiju proizvedenu u postrojenjima iz
OIE koja se koristi za punjenje sistema akumulacije, ali isključujući električnu energiju koja je
proizvedena kao rezultat pumpnoakumulacionog sistema.
b) Energetska dozvola znači upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), investitoru u postupku prikupljanja potrebnih
dozvola za izgradnju proizvodnog elektroenergetskog objekta.
c) “Fizičko lice” je ono lice koje je, u smislu samofinansiranja, registrovano u skladu sa Zakonom
o obrtu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u objektima instalisane snage
do 150 kW.
d) Garancija porijekla električne energije znači ispravu u elektronskoj ili pisanoj formi kojom
se krajnjem korisniku potvrđuje da je dati udio ili količina električne energije proizvedena u
postrojenju korištenjem OIE i da odgovara iznosu proizvedene električne energije od 1MWh.
e) Garantovana otkupna cijena znači cijenu koja se plaća privilegovanom proizvođaču
električne energije iz OIEiEK za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije.
f) Hibridna elektrana znači postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplotne energije
upotrebom dva ili više različitih energenata, od kojih je barem jedan obnovljivi izvor energije.
Postrojenja koja ne koriste ni jedan obnovljivi izvor energije ne mogu se smatrati hibridnim
elektrana u smislu ovog zakona.
g) Indeks cijena/inflacioni faktor znači brojčanu vrijednost indeksa cijena za snabdijevanje
električnom energijom koji utvrđuje Federalni zavod za statistiku i objavljuje u Statističkom
godišnjaku/ ljetopisu.
h) Instalisana snaga elektrane znači zbir nazivnih snaga svih proizvodnih jedinica u postrojenju.
i) Nosilac projekta predstavlja pravno ili fizičko lice koje razvija projekat, a izvodi po fazama
unutar zadanog vremena uz trošenje i iskorištavanje različitih i ograničeno raspoloživih resursa.
j) Investitor znači pravno ili fizičko lice koje finansira izgradnju postrojenja OIEiEK.
k) Ispitivač potencijala OIE (u daljnjem tekstu: Ispitivač) znači nosilac projekta koji, u svrhu
izgradnje postrojenja, provodi ispitivanje potencijala OIE (vjetropotencijala, hidropotencijala,
potencijala geotermalne energije ili drugog obnovljivog izvora energije).
l) Kogeneracijsko postrojenje označava postrojenje u kojem se odvija kogeneracija, odnosno
istovremena proizvodnja toplotne i električne i/ili mehaničke energije. Kogeneracijsko
postrojenje može obuhvatiti i vršne kotlove, ukoliko čine jednu jedinicu koju nije moguće
fizički razdvojiti.
m) Komunalni otpad znači otpad iz domaćinstava kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili
sastava sličan otpadu iz domaćinstva.
n) Krajnji kupac znači kupca koji kupuje električnu energiju za vlastite potrebe.
o) Kupac znači kupca na veliko ili krajnjeg kupca električne energije.
p) Kvalifikovani kupac znači kupca koji može slobodno kupovati električnu energiju od
snabdjevača/trgovca kojeg sam izabere.
q) Kvalifikovani proizvođač znači proizvođača koji u pojedinačnom objektu za proizvodnju
električneenergije proizvodi električnu energiju, koristeći otpad ili obnovljive izvore energije na
ekonomski primjeren način, uključujući kombinirani ciklus proizvodnje toplotne i električne
energije, koji je usklađen sa zaštitom okoliša, a koji takav položaj može steći na osnovu rješenja
nadležnog organa.
r) Mikropostrojenje OIE znači postrojenje za proizvodnju električne energije iz OIE, instalisane
snage između 2 kW i 23 kW, koje ima pravo na ostvarivanje posebnog poticaja, kako je to
definirano člankom 27. ovog zakona.
s) Nadležni organ znači bilo koja nadležna institucija za izdavanje upravnih akata u skladu sa
važećim zakonima i propisima na državnom, federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.
t) Naknada za podsticanje znači novčani dodatak na cijenu električne energije za sve krajnje
kupce električne energije, a koja se koristi za podsticanje korištenja OIEiEK.
u) Obnovljivi izvori energije znače obnovljive nefosilne izvore energije (vjetаr, sunce,
geotermаlni izvori, tаlаsi, plimа/oseka, hidroenergijа, biomаsа, deponijski gаs, gаs iz
postrojenjа zа preradu otpada i biogаs).
v) Operator za OIEiEK znači pravno lice koje obavlja poslove u skladu sa članom 10. ovog
zakona. Operator za OIEiEK nema status snabdjevača.
w) Operator sistema znači Operatora prenosnog sistema i Operatora distributivnog sistema.
x) Postrojenje efikasne kogeneracije znači postrojenje kako je opisano u stavu (1) tački y)
podtački 9) ovoga člana.
y) Postrojenje za korištenje obnovljivog izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem
tekstu: postrojenje OIEiEK) znači postrojenje namijenjeno za proizvodnju električne ili
električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije, sa jednom ili više proizvodnih
jedinica, koje zavisno od primarnog izvora/tehnologije mogu biti:
1) Hidroelektrana – proizvodnja električne energije korištenjem energije vodnih tokova.
2) Vjetroelektrana – proizvodnja električne energije korištenjem energije vjetra, uključujući sva
pojedinačna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije, poput jednog ili
više vjetroagregata s pripadajućim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te
upravljačkim i drugim građevinama ili građevinama koje služe pogonu vjetroelektrane.
3) Solarna elektrana – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem sunčevog zračenja.
4) Geotermalna elektrana – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem geotermalne
energije.
5) Elektrana na biomasu – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem biorazgradivih
frakcija, otpada i poljoprivrednih ostataka, drvne i ostalih srodnih industrija i iz domaćinstava.
6) Elektrana na bio-plin – proizvodnja električne i/ili toplotne energije korištenjem deponijskog
plina, plina nastalog tretmanom otpadnih voda i poljoprivrednog bio-plina iz poljoprivrednih
ostataka.
7) Elektrana koja koristi energiju mora – proizvodnja električne energije korištenjem energije
mora: valova, plime i oseke.
8) Elektrana koja koristi komunalni otpad – proizvodnja električne i/ili toplotne energije
korištenjem tečnog ili čvrstog otpada ili čvrstog otpada u kombinaciji sa nekim fosilnim gorivom
ili OIE, uz uslov da udio otpada čini barem 80% primarne energije.
9) Postrojenje efikasne kogeneracije znači postrojenje u kojem se odvija kogeneracija koja
zadovoljava uslove uštede goriva, kako je to definisano Pravilnikom o efikasnoj kogeneraciji.
z) Potencijalni privilegovani proizvođač znači investitora koji je dobio status rješenjem
Operatora za OIEiEK i koji stiče pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o
otkupu električne energije.
aa) Predugovor za otkup električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači
predugovorpotpisan između Operatora za OIEiEK i potencijalnog privilegovanog proizvođača,
a koji predstavlja garanciju Investitoru da će, ukoliko postrojenje OIEiEK izgradi u
predviđenom roku i u skladu sa propisima, imati pravo na sticanje statusa privilegovanog
proizvođača.
bb) Privilegirani proizvođač znači kvalificirani proizvođač koji zadovoljava uvjete propisane
ovim zakonom.
cc) Projekat korištenja obnovljivog izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu:
Projekat) znači pripremu i izgradnju postrojenja koja koriste OIE, a koji je upisan u Registar
projekata.
dd) “Referentna cijena električne energije” znači otkupnu cijenu električne energije iz
postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi
se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore, a utvrđuje je Regulatorna
komisija, a ista je za sve primarne izvore za proizvodnju električne energije iz OIEiEK.
ee) Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači ugovor
potpisan između Operatora za OIEiEK i privilegovanog proizvođača.
ff) Zakon o električnoj energiji znači važeći Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
gg) Zatečeni projekat znači projekat za koji je, prije stupanja na snagu ovog zakona, dobijen
ugovor o koncesiji, odnosno prethodna dozvola za izgradnju postrojenja OIEiEK, ili koji je u
fazi izgradnje ili je već izgrađen.
hh) Dinamička kvota je maksimalni nivo instalisane snage postrojenja OIEiEK za svaki primarni
izvor, čija se proizvodnja električne energije potiče u jednoj kalendarskoj godini.
ii) Tarifni koeficijent je brojčana vrijednost pridružena svakoj grupi i tipu postrojenja za
proizvodnju električne energije iz OIE koji pomnožen sa referentnom cijenom čini garantiranu
otkupnu cijenu.
(2) Definicije i pojmovi koji se koriste u ovom zakonu, a nisu eksplicitno pomenuti u stavu (1) ovog
člana, nalaze se u Zakonu o električnoj energiji.

EMT SOLAR

II. OBAVEZUJUĆI CILJEVI

Član 4.
(Obavezujući ciljevi za korištenje OIE)
(1) Razvoj i korištenje OIE u Bosni i Hercegovini, kao i nacionalni ciljevi u pogledu udjela energije
iz OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Bosni i Hercegovini, u periodu do 2020. godine,
utvrđuju se Nacionalnim akcionim planom korištenja obnovljivih izvora energije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: NAPOE).
(2) Sastavni dio NAPOE je Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji (u
daljnjem tekstu: APOEF), kojim se, u okviru nacionalnog cilja korištenja obnovljivih izvora
energije, iskazuju obavezujući ciljevi Federacije o udjelu energije iz OIE u ukupnoj finalnoj
potrošnji električne energije, energije za grijanje i/ili hlađenje i energije za transport, uvažavajući
efekte regulatornih mjera koje se odnose na unapređenje energetske efikasnosti i uštede energije
kod krajnjih kupaca, kao i drugih mjera sa svrhom ispunjenja postavljenih ciljeva.
Član 5.
(Akcioni Plan Federacije za OIE)
(1) APOEF, pripremljen u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim
ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnim ministarstvom prometa i
komunikacija, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i nadležnim kantonalnim
ministarstvima, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Federacije, u roku od šest mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) APOEF se usklađuje sa elektroenergetskom strategijom Federacije i, između ostalog, definiše
pregled potrošnje energije iz OIE nakon usvajanja ovog zakona, a uključujući:
a) planiranu ukupnu finalnu potrošnju energije iz OIE u grijanju i hlađenju, električnoj energiji i
transportu, uzimajući u obzir učinke energetske efikasnosti i energetske štednje, izraženo u
kilotonama ekvivalentne nafte (ktoe),
b) planirani udio OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije iz OIE u grijanju i hlađenju, električnoj
energiji i transportu izraženo u procentima,
c) udio obnovljive energije svakog sektora u krajnjoj potrošnji energije,
d) udio obnovljive energije u transportu,
e) procjenu ukupnog udjela (instalisanih kapaciteta ukupne proizvodnje električne energije) koji se
očekuje od svake tehnologije za obnovljivu energiju,
f) maksimalni nivo instalisane snage privilegovanih proizvođača za svaku tehnologiju (u daljnjem
tekstu: dinamičke kvote),
g) politiku i mjere za promociju i podsticanje korištenja energije iz OIE, u skladu sa propisima iz
oblasti konkurencije i državne pomoći,
h) zajedničke mjere ministarstava i institucija navedenih u stavu (1) ovog člana.
(3) Ministarstvo dostavlja Vladi Federacije izveštaj o implementaciji APOEF, do 30. septembra
svake naredne godine.
(4) Izmjene i dopune APOEF će se raditi jedanput godišnje po proceduri iz stava (1) ovog člana
najkasnije do 31.03. tekuće godine za tekuću godinu.
Član 6.
(Metodologija za izračunavanje udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije u Federaciji)
Metodologiju za izračunavanje udjela OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije donosi Ministarstvo u
roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona uz konsultaciju sa stručnom zajednicom i
drugim relevantnim subjektima iz ove oblasti.

III. REGISTAR PROJEKATA

Član 7.
(Registar projekata)
(1) Registar projekata je jedinstvena evidencija o projektima OIEiEK, koju vodi Operator za OIEiEK
kojim su obuhvaćeni:
1) projekti u fazi ispitivanja,
2) projekti u izgradnji,
3) izgrađena postrojenja i
4) napušteni projekti.
(2) Ustrojeni Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije Ministarstvo će predati
Operatoru za OIEiEK u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Operator za OIEiEK će u roku od 60 dana od dana preuzimanja Registra iz stava (2) ovog člana,
sačiniti novo Uputstvo o vođenju i ažuriranju Registra projekata i dostaviti ga Ministarstvu na
odobravanje.
(4) Projekti upisani u Registar iz stava (2) ovog člana, nakon donošenja Uputstva iz stava (3) ovog
člana, neće podlijegati dodatnim procedurama.
(5) Uvid u Registar projekata je javan i dostupan je u prostorijama i na internet stranici Operatora za
OIEiEK.
(6) Upis u Registar projekata je obavezan za sve projekte iz stava (1) ovog člana.

IV. ISPITIVANJE POTENCIJALA

Član 8.
(Ispitivanje potencijala OIE)
(1) Ispitivanje potencijala OIE se vrši na osnovu planova razvoja energetskog sektora u
Federaciji/kantona i općina, kao i na inicijativu potencijalnih investitora.
(2) Ispitivanje potencijala OIE može vršiti pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu stručnih
kadrova i odgovarajuće mjerne opreme.
(3) Ispunjenost uslova iz stava (2) ovog člana rješenjem utvrđuje Ministarstvo na osnovu pravilnika
koji će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(4) Ispitivanje potencijala iz stava (1) ovog člana vrši se na osnovu rješenja o odobrenju ispitivanja
potencijala izdatog od nadležnog organa za prostorno planiranje i građenje, kojim se propisuje
način postavljanja privremene građevine i mjerne opreme za ispitivanje potencijala, te uslovi
korištenja zemljišta, objekata i drugih dobara u vrijeme ispitivanja potencijala.
(5) Rješenjem o odobrenju ispitivanja potencijala ne stiče se pravo nad projektom.
(6) U roku od 6 mjeseci od izdavanja rješenja o odobrenju ispitivanja potencijala nosilac rješenja o
odobrenju ispitivanja potencijala dužan je započeti s ispitivanjem potencijala. Nosilac rješenja o
odobrenju ispitivanja potencijala dužan je prije započinjanja ispitivanja potencijala Ministarstvu
dostaviti rješenje o odobravanju ispitivanja potencijala izdato od strane nadležnog organa uprave.
(7) U roku od 18 mjeseci od dana izdavanja rješenja o odobrenju ispitivanja potencijala, nositelj
rješenja o odobrenju ispitivanja potencijala je dužan da završi aktivnosti iz stava (6) ovog člana i
Ministarstvu dostavi izvještaj o izvršenom ispitivanju potencijala. Ukoliko ispitivanje tog
potencijala zahtijeva duži vremenski period ili za produženje roka postoje drugi valjani razlozi na
koje nositelj rješenja o odobrenju ispitivanja potencijala ne može utjecati, Ministarstvo, na pisani
zahtjev i obrazloženje nosioca rješenja, može produžiti rok od 18 mjeseci u kojem je nosilac
rješenja bio dužan da izvrši ispitivanje na zahtjevani period.
(8) Ukoliko nosilac rješenja o odobrenju ispitivanja potencijala ne podnese pisane dokaze iz st. (6) i
(7) ovog člana, Ministarstvo će pokrenuti postupak o prestanku važenja rješenja iz stava (4) ovog
člana kod nadležnog organa koji je izdao rješenje.

V. OPERATOR ZA OIEiEK

Član 9.
(Osnivanje Operatora za OIEiEK)
(1) Ovim zakonom se uspostavlja Operator za OIEiEK s ciljem stvaranja institucionalne strukture za
operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja
koriste OIEiEK.
(2) Operator za OIEiEK je subjekt koji se osniva kao neprofitno pravno lice i uspostavlja se u skladu
sa ovim zakonom.
(3) Operator za OIEiEK se finansira dijelom iz naknada za podsticanje ostvarenih u skladu sa članom 22. ovog zakona i iz prihoda koje ostvari po osnovu izdavanja upravnih akata, u skladu sa
internim aktima koje donosi Operator za OIEiEK.
(4) Vlada Federacije će, na prijedlog Ministarstva, donijeti odluku kojom će urediti statusna pitanja i
organizaciju Operatora za OIEiEK, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(5) Operator za OIEiEK, u skladu sa ovim zakonom, će se funkcionalno uspostaviti u roku od tri
mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(6) Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Ministarstvo i Regulatorna komisija,
svako u okviru svojih nadležnosti.
(7) Sjedište Operatora za OIEiEK je u Mostaru.
Član 10.
(Nadležnosti Operatora za OIEiEK)
(1) Operator za OIEiEK ima sljedeće nadležnosti:
a) donosi interna pravila rada i poslovanja Operatora za OIEiEK,
b) prikuplja, obrađuje i vodi evidenciju o ukupnoj električnoj energiji proizvedenoj u postrojenjima
kvalifikovanih proizvođača,
c) u skladu sa članom 26. ovog zakona, na zahtjev privilegovanog proizvođača, zaključuje ugovor
o otkupu električne energije po garantovanim otkupnim cijenama i vrši otkup ukupne električne
energije proizvedene iz postrojenja privilegovanog proizvođača,
d) u skladu sa članom 20. ovog zakona, na zahtjev kvalifikovanog proizvođača, zaključuje ugovor
o otkupu električne energije po referentnoj cijeni i vrši otkup ukupne električne energije
proizvedene iz postrojenja kvalifikovanog proizvođača,
e) u skladu sa članom 26. ovog zakona, na zahtjev potencijalnog privilegovanog proizvođača,
zaključuje predugovor za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama,
f) vrši obračun i isplatu finansijskih sredstava za isporučenu električnu energiju privilegovanim
proizvođačima koji su zaključili ugovor sa Operatorom za OIEiEK po garantovanim cijenama,
odnosnokvalifikovanim proizvođačima po referentnoj cijeni za isporučene količine proizvedene
energije,
g) u skladu sa članom 27. stav (2) ovog zakona zaključuje Ugovor o otkupu električne energije sa
mikroproizvođačem, te vrši obračun i isplatu finansijskih sredstava za isporučenu električnu
energiju,
h) sa svakim pojedinačnim snabdjevačem iz Federacije i kvalifikovanim kupcem koji električnu
energiju za vlastite potrebe nabavlja od snabdjevača van teritorije Federacije, sklapa ugovor
kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obaveze, uključujući prikupljanje naknada
kao i obavezu snabdjevača i kvalifikovanih kupaca da izda Operatoru za OIEiEK odgovarajuće
garancije za osiguranje uplata,
i) izrađuje analize ostvarenih količina električne energije u odnosu na planirane količine električne
energije proizvedene iz OIE,
j) vrši fakturisanje i naplatu od snabdjevača za isporučenu električnu energiju proizvedenu iz
postrojenja privilegovanih proizvođača, po referentnoj cijeni,
k) prikuplja i obrađuje podatke o ukupnoj finalnoj potrošnji električne energije u Federaciji koje
dostavljaju operator mreže, snabdjevači i kvalifikovani kupci iz tačke h) ovog stava, na
mjesečnom nivou, radi obračuna naknada,
l) prikuplja naknade za podsticanje od snabdjevača i kvalifikovanih kupaca iz tačke h) ovog stava,
m) sudjeluje u predlaganju pravila o balansiranju elektroenergetskog sistema u saradnji s ovlaštenim
institucijama, uključujući i pravila za obračun naknada za debalans, koja su u nadležnosti
Nezavisnog Operatora sistema u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: NOS BiH),
n) u ime privilegovanih proizvođača vrši isplatu sredstava za balansiranje elektroenergetskog
sistema nadležnom tijelu,
o) vodi poseban transakcijski račun za obračun i plaćanje električne energije proizvedene iz
OIEiEK,
p) provodi propisane aktivnosti vezane za promovisanje OIEiEK,
q) dostavlja polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju Ministarstvu i Regulatornoj komisiji,
r) vodi Registar garancije porijekla kako je opisano u čl. 11. i 17. ovog zakona, izdaje, vrši prenos i
poništavanje garancija porijekla električne energije, te energije grijanja i hlađenja,
s) vodi Registar projekata,
t) vodi evidenciju o realizaciji i poštivanju procedura otkupa energije iz OIE.
(2) Najmanje jedanput godišnje Ministarstvo izvještava Vladu Federacije o radu Operatora za
OIEiEK.

VI. GARANCIJE PORIJEKLA

Član 11.
(Garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE)
(1) Garancija porijekla se izdaje na zahtjev kvalifikovanog proizvođača u svrhu dokazivanja
snabdjevačima i krajnjim kupcima da je porijeklo električne energije koja je proizvedena u
njihovim proizvodnim postrojenjima iz obnovljivih izvora energije.
(2) Garancija porijekla iz stava (1) ovog člana se izdaje samo jedanput za određene količine
električne energije proizvedene u određenom periodu o čemu se vodi posebna evidencija.
(3) Garancija porijekla se standardizira za veličine od 1 MWh i obavezno sadrži podatke o:
a) vlasniku postrojenja i adresi vlasnika,
b) lokaciji postrojenja, instalisanoj snazi i datumu početka rada postrojenja,
c) tehničkim karakteristikama postrojenja, izvorima energije (energentima) iz kojih je proizvedena
električna energija, poredanih prema obimu korištenja, uključujući i informaciju u kom obimu
(procentu) je električna energija proizvedena iz OIE u slučaju hibridnih postrojenja, količini
proizvedene električne energije za jedan ili više punih kalendarskih uzastopnih mjeseci,
d) datumu, državi izdavanja i jedinstvenom identifikacionom broju.
(4) Garancije o porijeklu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije služe kao
dokaz podsticanja veće potrošnje električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u
skladu sa nacionalno značajnim ciljevima navedenim u članu 4. i proizvođačima električne
energije iz obnovljivih izvora energije da je električna energija koju prodaju uistinu dobivena iz
obnovljivih izvora energije u smislu ovog Zakona.
Član 12.
(Registar garancije porijekla i pravila izdavanja garancije porijekla)
(1) Operator za OIEiEK će uspostaviti Registar garancije porijekla električne energije i osigurati
mehanizme obrade podataka, u roku od šest mjeseci od funkcionalne uspostave Operatora.
(2) Uvid u Registar garancije porijekla je javan i dostupan na web stranici Operatora.
(3) Operator za OIEiEK će pripremiti pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje
garancije porijekla, u roku od šest mjeseci od funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK.
(4) Pravilnikom iz stava (3) ovog člana, koji odobrava Regulatorna komisija, između ostalog,
definišu se:
a) dokumentacija koja se dostavlja u prilogu zahtijeva,
b) vremenski rok u kojem će Operator odgovoriti na podnešeni zahtijev,
c) procedure monitoringa, u skladu sa članom 15. ovog zakona,
d) procedure koje se primjenjuju za izdavanje, prenos i poništavanje garancije porijekla.
Član 13.
(Izdavanje, prenos i poništavanje garancije porijekla)
(1) Operator za OIEiEK izdaje Garanciju porijekla električne energije proizvedene iz OIE na osnovu:
a) podataka dobijenih od kvalifikovanog proizvođača električne energije iz OIE i
b) podataka dobijenih od Operatora sistema.
(2) Garancije porijekla mogu se upotrebiti u roku od 12 mjeseci od datuma izdavanja, a nakon
upotrebe ili isteka roka važnosti se poništavaju.
(3) Operator za OIEiEK je nadležan za prenos i poništavanje garancija porijekla.
Član 14.
(Izdavanje garancije porijekla za posebna postrojenja)
(1) Garancija porijekla se ne izdaje za električnu energiju proizvedenu iz pumpnih hidroelektrana
korišćenjem vode kojom je, prethodno, akumulacija napunjena u pumpnom režimu rada
hidroelektrane.
(2) Za električnu energiju proizvodenu iz komunalnog otpada, garancija porijekla se izdaje samo za
dio električne energije proizvedene iz biorazgradivih frakcija otpada.
(3) Za električnu energiju proizvodenu u hibridnom postrojenju, garancija porijekla se izdaje samo
za onaj dio električne energije proizveden iz OIE.
Član 15.
(Procedure za monitoring)
(1) Operator za OIEiEK ima slobodan pristup postrojenjima kvalifikovanih proizvođača i svim
podacima koji se odnose na postrojenja i energente koji se u njemu koriste, s ciljem provjere
ispunjenosti svih kriterija za izdavanje garancije porijekla te potvrđivanja da su svi podaci u
Registru garancije porijekla validni.
(2) Za obavljanje poslova iz stava (1) ovog člana, kvalifikovani prozvođač je dužan omogućiti
neometan rad Operatoru za OIEiEK.
(3) Električna energija proizvedena iz OIE, u slučaju kada se prateća garancija porijekla iskoristi ili
proda od strane kvalifikovanog proizvođača, ne može biti prodana krajnjem korisniku kao
električna energija proizvedena iz OIE.
Član 16.
(Međunarodno priznavanje garancije porijekla)
Garancija porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE izdata na teritoriji Bosne i Hercegovine,
u bilo kojoj državi Evropske unije ili državi potpisnici Ugovora o Energetskoj Zajednici, se priznaje u
Federaciji po principu reciprociteta.
Član 17.
(Garancije porijekla za energiju grijanja i hlađenja proizvedenu iz OIEiEK)
(1) Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, će donijeti odluku o načinu izdavanja garancije
porijekla za toplotnu energiju proizvedenu iz OIE.
(2) Garancije porijekla iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti isključivo na teritoriji Federacije.
(3) Odluku iz stava (1) ovog člana Vlada Federacije će donijeti nakon funkcionalne uspostave
Operatora za OIEiEK.

VII. DINAMIČKE KVOTE

Član 18.
(1) Dinamičke kvote se određuju na osnovu člana 2. tačke j) i tačke k) i člana 5. ovog Zakona.
(2) Dinamičke kvote se određuju u ukupnom planiranom iznosu podsticajne proizvodnje za svaki
primarni izvor, bez podjele na tipove postrojenja, a iskazuju se u kWh.
Član 19.
(Određivanje i popuna dinamičkih kvota)
(1) U dinamičkim kvotama će biti zastupljeni svi primarni izvori za proizvodnju iz obnovljivih
izvora energije sa najmanje 5% od ciljanog udjela za proizvodnju energije iz postrojenja za
OIEiEK.
(2) Dinamičke kvote se popunjavaju onim redoslijedom kojim su projekti za izgradnju postrojenja za
proizvodnju OIEiEK upisani u Registar projekata OIEiEK iz člana 7. ovog Zakona.
(3) Nepopunjene kvote za određene primarne izvore iz prethodne godine se popunjavaju izvorima za
koje su u prethodnoj godini kvote popunjene.

VIII. PODSTICAJNE MJERE ZA KORIŠTENJE OIE

Član 20.
(Pogodnosti za poizvođača električne energije iz OIE)
(1) Proizvođači električne energije koji koriste OIE imaju prednost u rješavanju zahtjeva za
priključivanjem na elektroenergetsku mrežu, u odnosu na postrojenja koja ne koriste OIE, a u
skladu sa važećim propisima i pravilima kojim se reguliše priključak na prijenosnu i distributivnu
mrežu.
(2) Proizvođači električne energije iz prethodnog stava stiču status kvalifikovanog proizvođača u
skladu sa Pravilnikom o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača, a na osnovu rješenja koje
izdaje Regulatorna komisija.
(3) Proizvođači električne energije koji koriste OIE, koji su stekli status kvalifikovanog proizvođača
imaju pogodnosti:
a) prednost isporuke proizvedene električne energije iz OIEiEK u mrežu, odnosno prednost u
dispečiranju, u skladu sa važećim propisima i pravilima kojim se reguliše rad elektroenergetskog
sistema Bosne i Hercegovine.
b) prednost isporuke električne energije u mrežu proizvedene u postrojenjima čija je instalisana
snaga manja od 150 kW, bez prijavljivanja dnevnog rasporeda Operatoru mreže.
(4) Kvalifikovani proizvođači, koji u potpunosti ili dijelimično koriste OIE za proizvodnju električne
energije, imaju pravo na garanciju porijekla u skladu sa čl. 11., 12., 13. i 14. ovog zakona.
(5) Kvalifikovani proizvođač koji nije stekao status privilegovanog proizvođača, kao i kvalifikovani
proizvođač kojem je istekao status privilegovanog proizvođača ima pravo na otkup proizvedene
električne energije po referentnoj cijeni, ukoliko je njegova proizvodnja uvrštena u obavezujuće
kvote propisane APOEF-om.
(6) Kvalifikovani proizvođač iz stava (5) ovog člana zaključuje ugovor o otkupu električne energije
po referentnoj cijeni sa Operatorom za OIEiEK, koji je obavezan da propiše standardni model
ovog ugovora u roku od 30 dana od dana funkcionalnog uspostavljanja Operatora.
Član 21.
(Utvrđivanje obaveza o preuzimanju električne energije proizvedene iz OIE)
(1) Svi kupci i snabdjevači električne energije u Federaciji su obavezni da preuzmu dio električne
energije proizvedene korištenjem OIE u skladu sa ovim zakonom i aktima Regulatorne komisije.
(2) U skladu sa APOEF i ciljevima iz člana 2. stav (2) tačka b) ovog zakona, Regulatorna komisija
donosi Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz OIE, u
roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Pravilnik iz stava (2) ovog člana, između ostalog, propisuje:
a) Obaveze i procedure preuzimanja minimalnih količina električne energije proizvedene u
postrojenjima iz OIEiEK, svih snabdjevača i kvalifikovanih kupaca, na godišnjem nivou,
b) Obaveze i procedure kojima će snabdijevači i kvalifikovani kupci jednom godišnje dokazati da
su ispunili uslove definisane Pravilnikom,
c) Svi kupci i snabdjevači električne energije u Federaciji su obavezni da, u skladu sa stavom (5)
člana 20. ovog zakona, otkupljuju od kvalifikovanih proizvođača svu proizvedenu električnu
energiju po referentnoj cijeni, a do uspostavljanja tržišta OIE i ispunjavanja kvota koje se
odnose na obavezujuće ciljeve iz stava (2) člana 4. ovog zakona.
(4) Snabdijevači i kvalifikovani kupci mogu nabavljati električnu energiju proizvedenu iz OIE na
teritoriji Bosne i Hercegovine ili neke druge države sa kojom postoji dogovor o međusobnom
priznavanju garancije porijekla, pod uslovom, da se te količine električne energije računaju kao
ispunjenje dijela iz obavezujućih ciljeva NAPOE za Federaciju.
(5) Nabavke iz stava (4) ovog člana moraju biti u skladu sa propisima i principima iz oblasti
konkurencije.
Član 22.
(Podsticaj proizvodnje električne energije iz OIEiEK i određivanje naknada za podsticanje)
(1) Svi krajnji kupci električne energije u Federaciji su obavezni da plaćaju naknadu za podsticanje.
(2) Vlada Federacije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog
Ministarstva, pripremljen u saradnji sa Regulatornom komisijom, donijeti Uredbu o podsticanju
proizvodnje električne energije iz OIEiEK i određivanju naknada za podsticanje.
(3) Uredbom iz stava (2) ovog člana, između ostalog, se definišu:
a) način određivanja i prikupljanja naknada za podsticanje od krajnjih kupaca električne energije,
b) način prikupljanja i korištenja posebnih taksi od zagađivača okoline u Federaciji, za potrebe
podsticaja korištenja OIE,
c) Kriteriji u pogledu veličine pojedinačnih postrojenja za svaku tehnologiju koja mogu imati status
privilegiranog proizvođača te tarifne koeficijente iz člana 3. stav (1) tačka ii), uključujući
precizno definiranje pojma “postrojenje” za različite tehnologije korištenja OIEiEK.
d) Kriteriji koji određuju veličinu pojedinačnih postrojenja za svaku tehnologiju koja mogu imati
status privilegiranog proizvođača i tarifni koeficijenti iz stava (3) tačke c) ovog člana usklađuju
se jednom u 18 mjeseci.
e) maksimalno vrijeme izgradnje postrojenja i njegovo priključenje na mrežu, tokom kojeg će
investitoru biti garantovan status potencijalnog privilegovanog proizvođača, u skladu sa
APOEF-om za svaku od tehnologija definisanih u članu 3. stav (1) tačka y).
f) Plan prikupljanja naknada za podsticanje korištenja OIEiEK za period 10 godina u skladu sa
dinamičkim kvotama iz čl. 5., 6.,18. i 19. ovog zakona i garantovanim cijenama.
Član 23.
(Dobijanje statusa privilegovanog i potencijalnog privilegovanogproizvođača)
(1) Privilegovani proizvođač električne energije, u smislu ovog zakona, je kvalifikovani proizvođač
koji ima pravo da se od njega po garantovanim cijenama otkupe ukupne količine proizvedene
električne energije tokom unaprijed utvrđenog perioda.
(2) Status privilegovanog proizvođača može dobiti imalac Dozvole za rad – licence za obavljanje
djelatnosti proizvodnje električne energije, kojem je, u skladu sa članom 20. stav (2) ovog
zakona, utvrđen status kvalifikovanog proizvođača.
(3) Zahtjev za dobijanje statusa iz stava (1) ovog člana kvalificirani proizvođač podnosi Operatoru
OIEiEK uz odgovarajuće dokaze u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovu
oblast.
(4) Za dobijanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača potrebno je ishoditi Energetsku
dozvolu, ako je to propisano Zakonom o električnoj energiji za traženu vrstu postrojenja i
instalisanu snagu.
(5) Ministarstvo vodi registar zaprimljenih zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola za
privilegiranog proizvođača iz OIEiEK i registar izdanih energetskih dozvola za privilegiranog
proizvođača iz OIEiEK.
(6) Energetske dozvole se izdaju onim redoslijedom kojim su zahtjevi za izdavanje energetske
dozvole zaprimljeni i upisani u registar iz stava (5) ovog člana. Kao datum upisa u registar
zaprimljenih zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola za privilegiranog proizvođača iz OIEiEK
služi datum prijema potpunog zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola za privilegiranog
proizvođača iz OIEiEK.
(7) Zahtjev za dobijanje statusa iz stava (4) ovog člana investitor podnosi Operatoru OIEiEK, uz
odgovarajuće dokaze propisane Uredbom iz člana 22. stav (3) ovog zakona, navodeći:
a) naziv i adresu investitora,
b) naziv i lokaciju postrojenja,
c) instalisana snagu postrojenja,
d) tehničke karakteristike postrojenja i izvore primarne energije (energenti) iz kojih će se
proizvoditi električna energija,
e) potrebno vrijeme za izgradnju postrojenja i priključenja na mrežu.
(8) Rješavajući po zahtjevima iz st. (3) i (5) ovog člana Operator OIEiEK provjerava ispravnost
podatka i ispunjenost kriterija za dodjeljivanje statusa privilegovanog proizvođača, odnosno
potencijalnog privilegovanog proizvođača i u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
obaviještava investitora, odnosno kvalifikovanog proizvođača o svojoj odluci. Operator OIEiEK
zaprimljene zahtjeve rješava po redoslijedu dospijeća i datumu kompletiranja istog.
(9) Rješavajući po zahtjevu iz stava (5) ovog člana Operator za OIEiEK donosi odluku koja može
biti:
a) pozitivna, ukoliko postrojenje zadovoljava sve kriterije i ukoliko svojom kompletnom
instalisanom snagom ulazi u dinamičku kvotu predviđenu za tu vrstu postrojenja u trenutku
podnošenja zahtijeva,
b) ponuda za stavljanje na listu čekanja, ukoliko postrojenje zadovoljava kriterije u pogledu
veličine postrojenja i potrebnog vremena za njegovu izgradnju i povezivanje na mrežu, ako je
dinamička kvota za tu vrstu postrojenja popunjena u trenutku podnošenja zahtjeva. U tom
slučaju Operator daje jasnu informaciju investitoru kada bi najranije to postrojenje moglo biti
uključeno u kvotu,
c) negativna, ukoliko postrojenje ne zadovoljava kriterije u pogledu instalisane snage postrojenja
ili potrebnog vremena za njegovu izgradnju i povezivanje na mrežu. U tom slučaju Operator za
OIEiEK dostavlja preciznu informaciju o tome koji kriterij nije ispunjen,
d) Akt Operatora za OIEiEK kojim se donose odluke iz tač. a), b) i c) ovog stava obavezno sadrži
pouku o pravnom lijeku.
(10) Investitor koji, po dobijanju negativnog odgovora, obnovi zahtjev Operatoru za OIEiEK, kao
relevantan smatra se datum podnošenja ponovljenog zahtjeva.
(11) Investitor koji dobije ponudu za stavljanje na listu čekanja, obavještava Operatora za OIEiEK u
roku od 15 dana od dana dobijanja odluke da obavijesti Operatora da li prihvata tu ponudu. Ako
je odgovor pozitivan, Operator je dužan postrojenje investitora zvanično uključiti na listu
čekanja sa datumom podnošenja zahtjeva.
(12) Investitor koji od Operatora za OIEiEK dobije pozitivan odgovor je dužan da, u roku od 30
dana, izvrši plaćanje novčanog depozita koji je garancija da će postrojenje biti izgrađeno u
predviđenom roku i koji ne može biti veći od 1% ukupne investicione vrijednosti projekta, ili
dostavi bankovnu garanciju na isti iznos naplativu po pozivu, nakon čega stiče zvanično status
potencijalnog privilegiranog proizvođača i pravo potpisivanja predugovora o otkupu električne
energije. Projekti čija ukupna instalisana snaga postrojenja ne prelazi 23 kW (Mikropostrojenje OIE), ne podliježu obavezi plaćanja depozita.
(13) Način uplate i visina novčanog depozita iz stava (12) ovog člana propisuje se, na prijedlog
Ministarstva, posebnom Odlukom Vlade Federacije, a koja se donosi u roku od šest mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
(14) Kvalifikovani proizvođač koji od Operatora za OIEiEK po zahtjevu iz stava (3) ovog člana
dobije pozitivan odgovor rješenjem Operatora za OIEiEK stiče status privilegovanog
proizvođača i pravo potpisivanja ugovora o otkupu električne energije.
(15) Privilegovani proizvođač, pored pogodnosti iz člana 20. stav (3), ostvaruje pravo prodaje
proizvedene električne energije po garantovanim cijenama tokom perioda od 12 godina što je
definisano ugovorom o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK.
(16) Nakon isteka perioda od 12 godina privilegovani proizvođač nastavlja da koristi sva prava koja
se odnose na kvalifikovanog proizvođača koji nije u sistemu podsticaja.
(17) Garancija porijekla za proizvedenu električnu energiju u postrojenjima privilegovanih
proizvođača se, radi dokazivanja porijekla energije, automatski prenosi snabdjevačima i
kvalifikovanim kupcima kojima se ova energija isporučuje, a čime se osigurava da
privilegovani proizvođači ne mogu ostvariti dodatnu materijalnu korist prenosom ili prodajom
garancije porijekla.
Član 24.
(Obaveza Operatora za OIEiEK u pogledu javnosti postupka)
S ciljem osiguravanja transparentnog postupka dodjele statusa privilegovanog/potencijalog
privilegovanog proizvo-đača, Operator za OIEiEK na svojoj internet stranici javno objavljuje sljedeće
informacije:
a) informacije o dinamičkim kvotama za sve vrste postrojenja koja koriste OIEiEK sa ažurnim
pokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja,
b) ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su dobili status
privilegovanog/potencijalnog privilegovanog proizvođača, navodeći datum podnošenja
zahtijeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja,
c) ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su prihvatili da budu na listi čekanja,
navodeći datum podnošenja zahtjeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja.
Član 25.
(Metodologija za utvrđivanje garantovanih otkupnih cijena i referentne cijene)
(1) Metodologiju utvrđivanja garantovanih cijena električne energije za različite tehnologije,
definirane u članu 3. stav (1) tačka y) ovog zakona, koje privilegirani proizvođači koriste za
proizvodnju električne energije, kao i kriterije za njihovu promjenu donosi Regulatorna komisija
posebnim pravilnikom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uz
konsultaciju sa stručnom zajednicom i drugim relevantnim subjektima iz ove oblasti.
(2) Pri izradi metodologije za utvrđivanje garantovanih otkupnih cijena u obzir se uzima:
a) oblik primarne energije,
b) ugovoreni period otkupa od 12 godina,
c) tehnologija koja se koristi,
d) datum stavljanja postrojenja u pogon, ili datum rekonstrukcije i/ili nadogradnje postrojenja od
strane proizvođača električne energije,
e) instalisana snaga postrojenja.
(3) Saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije pripremljene od strane Regulatorne
komisije, na prijedlog Ministarstva, daje Vlada Federacije.
(4) Garantovana otkupna cijena je različita za svaki primarni izvor i tip postrojenja, a izračunava se
tako da se pomnoži tarifni koeficijent opisan u članu 3. tačka ii) ovog zakona s referentnom
cijenom opisanom u članu 3. tački dd) ovog zakona.
(5) Garantovane otkupne cijene se utvrđuju uvažavajući:
a) ciljeve iz člana 2. ovog zakona,
b) procjenu raspoloživih primarnih izvora i potencijala kao i moguću godišnju proizvodnju,
c) utjecaj koji će naknada za podsticanje potrošnje iz postrojenja OIEiEK imati na krajnje
korisnike,
d) cijene na tržištu koju elektrana može postići u konkurentskim uslovima,
e) projekcije razvoja tehnologija i očekivane troškove izgradnje.
(6) Tarifni koeficijenti koji služe za izračun garantirane otkupne cijene, a opisani su u članu 3. tački
ii) ovog zakona usvajaju se jednom u 18 mjeseci.
(7) Određivanje referentne cijene električne energije je u nadležnosti Regulatorne komisije.
(8) Metodologiju za utvrđivanje referentne cijene posebnim pravilnikom donosi Regulatorna
komisija u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 26.
(Predugovor za otkup i Ugovor o otkupu električne energije od privilegovanih prozvođača)
(1) Operator za OIEiEK će usvojiti standardni model predugovora za otkup i ugovora o otkupu
električne energije od potencijalnih privilegovanih i privilegovanih proizvođača u roku od 30
dana od dana funkcionalnog uspostavljanja Operatora.
(2) Potencijalni privilegovani proizvođač ima pravo zaključiti predugovor za otkup a privilegovani
proizvođač ugovor o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK po garantovanoj
otkupnoj cijeni utvrđenoj u skladu sa ovim zakonom.
(3) Predugovor između ostalog obavezno sadrži odredbe vezane za garantovanu otkupnu cijenu,
period trajanja predugovora, maksimalno dozvoljeno vrijeme izgradnje postrojenja, obaveze
potencijalnog privilegovanog proizvođača vezano za priključenje postrojenja na mrežu i tehničke
podatke o postrojenju i planiranoj proizvodnji.
(4) Ukoliko potencijalni privilegovani proizvođač ne završi izgradnju postrojenja i priključak na
elektroenergetsku mrežu u vremenu naznačenom u predugovoru, predugovor se automatski
raskida i investitor gubi status potencijalnog privilegovanog proizvođača bez prava da potražuje
povrat depozita utvrđenog u članu 23. stav (12) ovog zakona, osim u slučajevima ukoliko se radi
o administrativnim barijerama.
(5) Ugovorom se, između ostalog, obavezno definiše garantovana otkupna cijena, period trajanja
ugovora utvrđen ovim zakonom, tehnički podaci o postrojenju i planiranoj proizvodnji,
dopušteno odstupanje od prijavljenog plana proizvodnje, kao i obaveze u pogledu dostavljanja
podataka Operatoru za OIEiEK.
(6) Ugovor za nova postrojenja se zaključuje na period od 12 godina od početka rada postrojenja.
(7) Za početak rada novoizgrađenih postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK se
uzima dan kada postrojenje počinje isporuku električne energije na mrežu odnosno od dana
dobijanja upotrebne dozvole, ne računajući period probnog rada.
(8) U toku probnog rada otkup proizvedene električne energije iz postrojenja koja koriste OIE vrši
se po referentnoj cijeni. Probni rad ne može trajati duže od šest mjeseci.
(9) Nakon isteka ugovorenog perioda privilegovani proizvođač gubi pravo na garantovanu cijenu iz
ovog zakona a zadržava ostala prava koja imaju kvalifikovani proizvođači.
(10)Privilegovani proizvođač ima pravo raskinuti Ugovor o čemu mora obavjestiti Operatora za
OIEiEK najkasnije tri mjeseca ranije.
(11)Danom raskida Ugovora kvalifikovani proizvođač gubi status privilegovanog proizvođača i
nastavlja da koristi sva prava koja se odnose na kvalifikovanog proizvođača koji nije u sistemu
podsticaja ili proizvedenu električnu energiju može slobodno prodavati na tržištu, a Operator zam
OIEiEK je dužan da registruje ovu promjenu u dinamičkim kvotama o čemu obavještava
Ministarstvo, Regulatornu komisiju i Operatora mreže, u roku od 15 dana od dana nastanka
promjene.
(12)Nakon raskida Ugovora kvalifikovani proizvođač nema pravo da za isto postrojenje ponovo
zatraži status privilegovanog proizvođača.
Član 27.
(Podsticanje proizvodnje u mikro-postrojenjima OIE)
(1) Vlasnici mikro-postrojenja OIE iz člana 3. stav (1) tačka r) su fizička ili pravna lica, koja moraju
biti krajnji kupci električne energije od jednog od snabdjevača iz Federacije.
(2) Za mikro-postrojenja OIE primjenjuju se skraćene procedure, u skladu sa Pravilnikom za mikropostrojenja OIE, kojim će biti definisani postupci kod izgradnje, uslovi priključenja na
distributivnu mrežu, način mjerenja i obračuna proizvedene električne energije, a koji donosi
Regulatorna komisija u skladu sa rokovima definisanim u Zakonu o električnoj energiji.
(3) Mikro-postrojenje OIE mora biti locirano u okolini ili u sklopu postojećeg objekta koji već
posjeduje brojilo električne energije. Priključenje istog treba izvesti u tački postojećeg mjerenja
ugradnjom posebnog brojila kojim bi se posebno registrovala proizvodnja Mikro-Postrojenja
OIE.
(4) Otkup električne energije proizvedene u mikropostrojenjima OIE vrši se po garantovanim
otkupnim cijenama, koje se primjenjuju na privilegovane proizvođače za isti obnovljivi izvor.
(5) Obavezan otkup električne energije iz stava (4) ovog člana traje 12 godina, a po isteku ovog
perioda mikro-proizvođač stiče pravo na garantovan otkup proizvedene električne energije po
referentnoj cijeni.
(6) Mikro-proizvođač OIE nema obavezu kod prijavljivanja plana proizvodnje, niti učestvuje u
troškovima balansiranja.
(7) Sve troškove izgradnje i priključenja mikro-postrojenja OIE snosi mikro-proizvođač OIE.
Član 28.
(Priključak na mrežu, učešće u troškovima balansiranja i centar upravljanja)
(1) Priključak novog postrojenja OIEiEK na elektroenerge-tsku mrežu vrši se u skladu sa važećim
propisima koji regulišu priključak na prenosnu i distributivnu mrežu.
(2) Operatori sistema su dužni da, za priključak postrojenja iz stava (1) ovog člana, osiguraju
najpovoljniju tačku za priključak na postojeću mrežu sa aspekta troškova postrojenja, a koja
zadovoljava sve tehničke uslove za priključenje postrojenja.
(3) Privilegovani i kvalifikovani proizvođači električne energije instalisane snage veće od 3 MW
dužni su dostavljati predviđanje vlastite satne proizvodnje nadležnom operatoru mreže i
operatoru OIEiEK za dan unaprijed. Privilegovani i kvalifikovani proizvođači instalisane snage
od 150 kW do 3 MW dužni su dostavljati svoje sedmične planove proizvodnje nadležnom
operatoru mreže i operatoru OIEiEK.
(4) Operatori sistema su dužni da propišu način predviđanja proizvodnje i dostave podatke iz stava
(3) ovog člana u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(5) Privilegovani i kvalifikovani proizvođači instalisane snage do 150 kW nisu dužni dostavljati
svoje planove proizvodnje.
(6) Operator za OIEiEK će posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu troškova
balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima
iz naknada prikupljenih za poticanje. Saglasnost na ovaj pravilnik daju Ministarstvo i
Regulatorna komisija, svako u okviru svojih nadležnosti.
(7) Privilegovani i kvalifikovani proizvođači instalisane snage do 150 kW ne plaćaju troškove
balansiranja elektroenergetskog sistema.
(8) Privilegovani i kvalifikovani proizvođači instalisane snage iznad 150 kW plaćaju troškove
balansiranja vlastite proizvodnje Operatoru za OIEiEK na način utvrđen u stavu (6) ovoga člana.
(9) Nadležni operator sistema je obavezan da definiše minimalnu instalisanu snagu i tip postrojenja
koja koriste OIEiEK, a za koje je proizvođač električne energije iz tog postrojenja obavezan
uspostaviti vlastiti centar upravljanja.
Član 29.
(Posebne mjere za podsticanje korištenja OIE za grijanje i hlađenje)
Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, može uvesti slijedeće dopunske podsticajne mjere:
a) olakšice za domaću proizvodnju i nabavku opreme koja se koristi za potrebe grijanja i hlađenja
upotrebom OIE, kao što su solarni kolektori za pripremu tople vode, toplotne pumpe za
korištenje aerotermalne, geotermalne i hidrotermalne energije, itd.,
b) kreiranje lokalnog tržišta toplotne energije proizvedene iz OIE uvođenjem registra garancije
porijekla toplotne energije i uvođenjem obaveze velikim potrošačima toplotne energije
(industrijskim i gradskim toplanama) da dio toplotne energije mora biti proizveden iz OIE,
c) druge podsticajne mjere iz APOEF.
Član 30.
(Posebne mjere za podsticanje korištenja OIE u transportu)
Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, će donošenjem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o
vrstama, sadržaju i kvaliteti biogoriva u gorivima za motorna vozila, u roku od šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog Zakona, regulisati sljedeće:
a) minimalno učešće biogoriva u smjesi goriva koje se prodaje krajnjim korisnicima za svaku
godinu tokom perioda 2012. do 2020. godine,
b) procedure kojim snabdjevači goriva mogu dokazati ispunjenje obaveze propisane Uredbom iz
ovog stava,
c) kaznene mjere za snabdjevače koji ne ispunjavaju obaveze propisane Uredbom iz ovog stava.

IX. IZGRADNJA POSTROJENJA

Član 31.
(Izgradnja postrojenja i povećanje kapaciteta)
(1) Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK iz nadležnosti Federacije vrši
se u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) i
Zakonom o električnoj energiji.
(2) Postrojenja koja koriste OIEiEK se grade na osnovu pribavljanja Energetske dozvole u skladu sa
Zakonom o električnoj energiji.
(3) Ostali elektroenergetski objekti i postrojenja, osim objekata i postrojenja koji su u skladu sa
Zakonom o električnoj energiji u nadležnosti Federacije, smatraju se lokalnim elektroenergetskim
objektima i postrojenjima i podliježu propisima donesenim od strane kantonalnih organa, a
usklađenih sa Zakonom o električnoj energiji i ovim zakonom.
(4) Investitori iz člana 23. stav (12) ovog zakona dužni su izvršiti uplatu novčanog depozita na
poseban račun Trezora, na način propisan Odlukom Vlade Federacije iz člana 23. stav (13) ovog
Zakona ili dostaviti bankovnu garanciju naplativu po pozivu.
(5) Kod izgradnje postrojenja OIEiEK privilegovani proizvođači su dužni primjenjivati savremene
tehnologije i vršiti ugradnju nove, nekorištene opreme.
(6) Povećanje proizvodnog kapaciteta postrojenja OIEiEK se smatra kao izgradnja odvojenog
postrojenja, čija se proizvodnja računa od momenta puštanja u pogon.
(7) U fazi izgradnje, korištenja i održavanja elektroenergetskog objekta kvalifikovani i privilegovani
proizvođači su dužni da se pridržavaju odredbi Zakona o električnoj energiji, podzakonskih akata
i tehničkih propisa za ovu vrstu postrojenja.

X. INFORMISANJE I OBUČAVANJE

Član 32.
(Informisanje i obučavanje)
(1) Ministarstvo, Regulatorna komisija i Operator OIEiEK, svako u okviru svojih nadležnosti, vrše
informisanje javnosti o podsticajnim mjerama za OIEiEK.
(2) Ministarstvo, Regulatorna komisija i Operator za OIEiEK razvijaju odgovarajuće edukativne
programe, javne i stručne rasprave, radionice i obuke kako bi informacije o korištenju OIEiEK,
kao što su: korist od upotrebe OIEiEK, dodatni troškovi koje upotreba OIEiEK iziskuje, kao i
ostale praktične informacije, blagovremeno stigle do zainteresovanih strana i građana u
Federaciji.

XI. UPRAVNI NADZOR I INSPEKCIJA

Član 33.
(Upravni i inspekcijski nadzor)
Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona i drugih propisa, nadzor nad
obavljanjem poslova određenih ovim zakonom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje
donose nadležni organi kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja Ministarstvo i Regulatorna
komisija, svako u okviru svojih nadležnosti, u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim zakonom,
Zakonom o električnoj energiji, Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i Zakonom o upravnom postupku
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99). Ovo ne isključuje i saradnju sa drugim nadležnim
organima i organizacijama.
Član 34.
(Inspekcijski nadzor)
(1) Kontrolu izgradnje objekata, tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti elektroenergetskih
objekata i postrojenja, sigurnosti ljudi u elektroenergetskim objektima, kao i uvid u tehničku i
pogonsku dokumentaciju vrši nadležna inspekcija u skladu sa posebnim zakonom.
(2) Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primjenom ovog zakona, drugih propisa i općih akata,
standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koje se odnose na projektovanje, građenje,
odnosno rekonstrukciju, održavanje i korišćenje elektroenergetskih objekata, instalacija,
postrojenja i opreme u tim objektima, kao i na kvalitet isporuke električne energije.
(3) Poslovi inspekcijskog nadzora vrše se kod proizvođača opreme, izvođača radova i korisnika
elektroenergetskih objekata, postrojenja i uređaja koji sa električnim instalacijama čine
tehnološku cjelinu i namjenjeni su za proizvodnju, prenos, distribuciju i korišćenje električne
energije (u daljnjem tekstu: elektroenergetski objekti i postrojenja).
Član 35.
(1) Poslovi inspekcijskog nadzora nad elektroenergetskim objektima i postrojenjima iz člana 37.
ovog zakona vrše se prilikom planiranja, projektovanja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije,
remonta elektroenergetskih objekata i postrojenja, ugrađivanja električnih uređaja, instalacija i
trošila i njihove upotrebe.
(2) Poslovi inspekcijskog nadzora obuhvataju kontrolu kvaliteta električne energije, upotrebe i
održavanja elektroenergetskih postrojenja u cilju ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske
spremnosti, sigurnosti pogona, pogonskog i drugog osoblja, racionalne upotrebe električne
energije i provođenja mjera ograničenja potrošnje električne energije.
Član 36.
(1) Poslove inspekcijskog nadzora iz člana 35. ovog zakona vrše Federalna uprava za inspekcijske
poslove, Inspektorat tehničke inspekcije, odnosno federalni inspektori elektroenergetike i
kantonalni organi uprave nadležni za poslove inspekcijskog nadzora nad elektroenergetskim
objektima i postrojenjima, u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o inspekcijama u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), odgovarajućim
kantonalnim zakonima, Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), a po postupku utvrđenom Zakonom o upravnom
postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99)
(2) .Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Federacije, vrše Federalna uprava za inspekcijske
poslove, Inspektorat tehničke inspekcije, odnosno federalni inspektori elektroenergetike (u
daljnjem tekstu: federalni inspektor) u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), a poslove iz nadležnosti
kantonalnih organa uprave vrše kantonalne uprave za inspekcijske poslove, odnosno kantonalni
inspektori elektroenergetike (u daljnjem tekstu: kantonalni inspektor).
Član 37.
(Nadležnosti u vršenju inspekcijskog nadzora)
(1) Federalni inspektor vrši poslove inspekcijskog nadzora nad:
1) elektroenergetskim objektima i postrojenjima za proizvodnju električne energije koja su mu
Zakonom o električnoj energiji data u nadležnost,
2) elektroenergetskim objektima i postrojenjima za prijenos i distribuciju električne energije
napona 35 kV i višeg,
3) elektroenergetskim objektima i postrojenjima napona 20 i 10 kV i nižeg, koja se nalaze u
objektima koji im pripadaju po nadležnosti, a čiji je primarni napon 35 kV i viši,
4) potrošačima električne energije snage 3,5 MVA i veće,
5) tehničkim upravljanjem elektroenergetskim sistemom,
6) korisnicima električne energije priključenim na prijenosnu mrežu.
(2) Ostali elektroenergetski objekti i postrojenja osim objekata i postrojenja iz stava (1) ovog člana,
smatraju se lokalnim elektroenergetskim objektima, u smislu ovog zakona, i u nadležnosti su
kantonalnog inspektora.

XII. KAZNENE ODREDBE

Član 38.
(Kaznene odredbe)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj
pravno lice ako ne ispunjava obaveze otkupa energije iz OIE iz člana 21. ovog zakona.
(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana bit će kažnjeno odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj
pravno lice ako započne izgradnju postrojenja OIEiEK, a da predhodno nije dobilo propisane
saglasnosti iz člana 31. ovog zakona.
(4) Za prekršaj iz stava (3) ovog člana bit će kažnjeno odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.
(5) Za prekršaj iz st. (1) i (3) ovog člana bit će kažnjeno fizičko lice-investitor novčanom kaznom u
iznosu od 800,00 KM do 1.500,00 KM.
(6) Za prekršaj iz člana 31. stav (7) bit će kažnjeno pravno lice novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 KM do 10.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.000,00 KM do
5.000,00 KM.

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.
(1) Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje primjena Uredbe o korišćenju OIEIK (“Službene
novine Federacije BiH”, br. 36/10 i 11/11).
(2) Do donošenja podzakonskih propisa iz ovog zakona, s ciljem izbjegavanja mogućeg pravnog
vakuuma, primjenjivat će se sljedeće:
1) podjela postrojenja u ovisnosti od instalisane snage na način kako je to definirano u članu 4.
Uredbe iz stava (1) ovog članka,
2) podjela postrojenja po primarnom izvoru energije i tipu postrojenja sa pripadajućim tarifnim
koeficijentima na način kako je to definirano čl. 5., 6., 7. i 8. Uredbe iz stava (1) ovog člana,
3) način utvrđivanja garantovane otkupne cijene kako je to definirano u članu 16. Uredbe iz stava
(1) ovog člana, pri čemu se zadržava iznos referentne cijene u visini od 12,26 pf/kWh,
4) jedinični iznosi naknada za poticanje na način utvrđen u članu 17. Uredbe iz stava (1) ovog
člana,
5) iznos referentne cijene proizvodnje koja iznosi 8,1 pf/kWh, a koja se utvrđuje na način utvrđen u
članu 3. tačka 40. Uredbe iz stava (1) ovog člana.
(3) Ugovori o otkupu električne energije iz postrojenja OIEiK po garantovanim otkupnim cijenama
zaključeni po osnovu Uredbe iz stava (1) ovog člana, nastavljaju se realizirati do isteka
ugovornog roka.
(4) Kvalificirani proizvođači koji su sa elektroprivrednim preduzećima, u skladu sa Uredbom iz stava
(1) ovog člana, zaključili ugovore iz stava (2) ovog člana, imaju status privilegiranih proizvođača
do isteka ugovornog roka.
(5) Do funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK elektroprivredna preduzeća će vršiti poslove iz
nadležnosti Operatora za OIEiEK, na način kako je regulirano članom 60. Uredbe iz stava (1)
ovog člana.
(6) Funkcionalnom uspostavom Operatora za OIEiEK, elektroprivredna preduzeća prenose svoja
prava i obveze stečene po osnovu člana 60. Uredbe iz stava (1) ovog člana na Operatora za
OIEiEK.
(7) Do funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK poslove vezane za izdavanja certifikata o
garanciji porijekla električne energije proizvedene iz OIEiEK vršit će Regulatorna komisija za
električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), u skladu sa svojim ovlaštenjima.
(8) Registar zahtjeva za izdavanje energetske saglasnosti za privilegiranog proizvođača iz OIE i
Registar izdanih energetskih saglasnosti za privilegiranog proizvođača iz OIE koje vodi
Ministarstvo važiće kao registar za izdavanje energetskih dozvola iz člana 23. stav (4) ovog
zakona i neće se obnavljati procedure.
(9) Do funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK Ministarstvo nastavlja da vodi Registar
projekata navedenih u poglavlju VIII Uredbe iz stava (1) ovog člana.
(10) Registri svih zahtjeva koje vodi Ministarstvo bit će ustupljeni Operatoru za OIEiEK, po njegovoj
funkcionalnoj uspostavi.
(11)Provedbeni propis o posebnim mjerama podsticanja korištenja energije iz OIE definirane u čl. 29.
i 30. ovog zakona Vlada Federacije će donijeti nakon donošenja APOEF-a.
(12)Za sve zatečene projekte status kvalificiranog proizvođača stječe se prema proceduri opisanoj u
članu 20. ovog zakona i procedurama opisanim u Zakonu o električnoj energiji.
(13)Za postrojenja OIEiEK čija izgradnja nije započeta do dana stupanja na snagu ovog zakona
primjenjuju se procedure za stjecanje statusa Privilegiranog proizvođača opisane u članu 23. ovog
zakona.
(14)Zahtjevi za izdavanje energetske saglasnosti za projekte za proizvodnju električne energije
iz OIEiEK čija će se proizvodnja podsticati, a koji su zaprimljeni do kraja 2012. godine,
odnosno do 13.01.2013. godine, za koje dinamičke kvote definirane Kriterijima za
korišćenje sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije za 2012. godinu nisu
popunjene, rješavat će se po odredbama propisa koji su važili u vrijeme podnošenja
zahtjeva, ukoliko je to za podnositelja zahtjeva povoljnije.
(15)Zahtjevi za izdavanje energetske saglasnosti za proizvodnju električne energije iz OIEiEK čija će
se proizvodnja podsticati, a upisani su u Registar projekata OIEiEK i u Registar zahtjeva za
energetsku saglasnost do 13.7.2012. godine, rješavat će se prema odredbama propisa koji su bili
na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.
(16)- Rješenja koja se dobiju za namjene i po procedurama iz stava (15) ovog člana važiće 12 mjeseci
od dana izdavanja.

 • Rok za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz stava (15) ovog člana je 12
  mjeseci od dana izdavanja energetske saglasnosti.
 • Istekom roka iz prethodne alineje, nosioci izdatih rješenja bit će brisani iz Registra projekata
  OIEiEK i iz Registra zahtjeva za energetsku saglasnost.
  (17)Pravilnik o efikasnoj kogeneraciji iz člana 3. stava (1) tačka (y) podtačka 9) donosi Ministarstvo
  u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
  Član 40.
  (Stupanje na snagu)
  (1) Početak primjene ovog zakona nastupa nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
  zakona.
  (2) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije
  BiH”.
marketing