solarno-net-logo-emtsolar
Oxary Magazine
$10 – $15 / Week

ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE REPUBLIKE SRPSKE (BiH) 2022.

Zakon o obnovljivim izvorima energije
Table of Contents

OSNOVNE ODREDBE

 1. Član 1.

Zakon o obnovljivim izvorima energije – ovim zakon o obnovljivim izvorima energije uređuje se planiranje i podsticanje proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora, tehnologije za korištenje obnovljivih izvora energije, sertificiranje proizvodnih postrojenja, mjere podsticaja, provođenje sistema podsticanja proizvodnje, proizvodnja električne energije od strane kupaca – proizvođača pojedinačno ili u okviru zajednica, način vođenja registra i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Član 2.

Cilj ovog zakon o obnovljivim izvorima energije je stimulisanje proizvodnje električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije i upotreba energije iz obnovljivih izvora u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u bruto finalnoj potrošnji energije, te osiguranje razvoja podsticajnih mehanizama, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije.

Podsticanjem proizvodnje električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora, kao i upotrebe energije iz obnovljivih izvora u transportu, osiguravaju se:

 • Ostvarivanje energetske politike u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: RS) u pogledu udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije u RS-u,
 • Smanjenje upotrebe fosilnih goriva i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije,
 • Doprinosi zaštiti životne sredine smanjenjem negativnih uticaja upotrebe fosilnih goriva,
 • Podrška realizaciji ciljeva o klimatskim promjenama i ispunjenje obaveza iz međunarodnih ugovora,
 • Povoljniji ambijent za investitore,
 • Podsticanje, uvođenje, primjena i razvoj nove opreme i tehnologije, te razvoj domaće ekonomije u cjelini,
 • Doprinos održivom razvoju, otvaranje novih radnih mjesta, posebno putem samozapošljavanja i razvoj poduzetništva u energetici,
 • Održivost sistema podsticaja i primjena operativne državne pomoći u formi tržišne premije, osim za male proizvođače,
 • Dugoročno osiguranje energije, povećanje sigurnosti snadbijevanja električnom energijom i razvoj elektroenergetskog sektora u cjelini,
 • Racionalnije korištenje i raznolikost primarnih izvora energije, stvaranje uslova za regionalni razvoj, posebno u ruralnim i nerazvijenim područjima,
 • Pretpostavke za kvalitetno zbrinjavanje nekih vrsta otpada,
 • Aktivno učešće krajnjih kupaca i lokalnih zajednica u energetskoj tranzciji.

Član 3.

Pojmovi korišteni u Zakon o obnovljivim izvorima energije imaju slijedeće značenje:

 • Obnovljiva energija označava energiju vjetra, solarnu (toplotna i fotonaponska) i geotermalnu energiju, energiju iz okoline, hidroenergiju, bio-masu, bio-plin, deponijski plin i plin dobiven iz postrojenja za obradu otpadnih voda,
 • Program podrške označava svaki instrument i program koji stimuliše upotrebu obnovljivih izvora energije i smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem, u smislu obaveze za nabavkom ili slično, količine tako nabavljene energije, uključujući pomoć pri investiranju, porezne olakšice ili smanjenja, povrat poreza, obavezujuće programe podrške za obnovljivu energiju, kao i direktne cjenovne programe podrške uključujući isplate po garantiranim otkupnim cijenama i promjenjive ili fiksne premije,
 • Kupac – proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije označava krajnjeg kupca koji djeluje u okviru svojih prostorija smještenih unutar ograničenih područja i koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno koji može skladištiti ili prodavati električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije koju je sam proizveo, pri čemu za kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva, te aktivnosti ne predstavljaju njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost,
 • Kupci – proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora energije koji djeluju zajednički označavaju grupu koja se sastoji od najmanje dva kupca – proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije koji djeluju zajednički u skladu sa definicijom kupac – proizvođač, a koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu,
 • Instalirana snaga proizvodnog postrojenja (elektrane) označava zbir nazivnih snaga svih turbina u postrojenju ili svih generatora, ukoliko postrojenje nema pogonsku mašinu (turbinu), izraženu u kW,
 • Električna energija iz obnovljivih izvora energije predstavlja električnu energiju proizvedenu u postrojenjima koja koriste isključivo obnovljive izvore energije, kao i dio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim postrojenjima koja koriste i konvencionalne izvore energije uključujući električnu energiju proizvedenu u postrojenjima iz obnovljivih izvora energija koja se koristi za punjenje sistema akumulacije, ali koja ne obuhvaća električnu energiju proizvedenu kao rezultat pumpno-akumulacionog sistema,
 • Obavezan otkup je program podsticaja za mala postrojenja koji predstavlja obavezan otkup proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije po fiksnim garantnim otkupnim cijenama od strane Operatera sistema podsticaja,
 • Prodajna cijena ponuđača označava cijenu električne energije iz obnovljivih izvora energije koju ponudi ponuđač u postupku aukcije,
 • Tržišna premija za velika postrojenja označava promjenjivu premiju koju, kao podsticaj, mogu ostvariti proizvođači električne energije u velikim postrojenjima u skladu sa zakon o obnovljivim izvorima energije, određenu kao razliku između prodajne cijene i referentne tržišne cijene i koja se usklađuje na kvartalnom nivou,
 • Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora je proizvođač koji proizvodi električnu energiju koristeći obnovljive izvore energije na ekonomski primjeren način, uz zaštitu životne sredine i koji je osigurao mjerenje svih energetskih veličina u datom proizvodnom postrojenju,
 • Naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora je novčani dodatak na cijenu električne energije koji se obračunava svim krajnjim kupcima električne energije u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina), a koja se koristi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora,
 • Krajnji kupac je pravno i fizičko lice koje kupuje električnu energiju za svoje vlastite potrebe i korištenje,
 • Ugovor o snadbijevanju električnom energijom po principu NETO mjerenja ili NETO obračuna predstavlja ugovor između snadbjevača i kupca-proizvođača koji dio potreba za električnom energijom proizvodi u vlastitom postrojenju,
 • Postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora predstavlja postrojenje za proizvodnju električne energije (elektranu) u kojem se kao primarni izvor energije za proizvodnju električne energije koristi jedan ili više obnovljivih izvora energije,
 • NETO mjerenje označava komercijalnu šemu snadbijevanja kod koje se višak električne energije koju kupac-proizvođač isporuči u mrežu tokom obračunskog perioda prenosi u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita koji se koristi za umanjenje potrošnje električne energije u periodima kada je potrošnja električne energije kupca-proizvođača veća od proizvodnje za sopstvene potrebe,
 • NETO obračun označava komercijalnu šemu snadbijevanja kod koje se višak električne energije koju kupac-proizvođač isporuči u mrežu tokom obračunskog perioda prenosi u naredni obračunski period u vidu monetarnog kredita koji se koristi za umanjenje troškova električne energije u periodima kada je potrošnja električne energije kupca-proizvođača veća od proizvodnje za sopstvene potrebe,
 • Energetski kredit označava pozitivnu razliku predate više proizvedene električne energije kupca-proizvođača i preuzete električne energije s mreže tokom obračunskog perioda,
 • Monetarni kredit označava novčanu vrijednost razlike predate više proizvedene električne energije kupca-proizvođača u odnosu na količine preuzete s mreže tokom obračunskog perioda i izračunava se kao proizvod energetskog kredita i jedinične cijene više proizvedene električne energije koja odgovara jediničnoj cijeni komponente energije sadržane u maloprodajnoj cijeni snadbjevača umanjene za 5%,
 • Balansna grupa obnovljivih izvora energije je grupa koju čini jedan ili više proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije koji su ostvarili pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa.

Pojmovi koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana imaju značenja iz Zakona o energetici i Zakona o električnoj energiji.

PLANIRANJE I PODSTICANJE PROIZVODNJE I POTROŠNJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

1.  Planiranje i podsticanje proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora

Član 4.

Korištenjem obnovljivih izvora energije ostvaruju se ciljevi Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) u oblasti energetike preuzeti međunarodnim sporazumima i strateškim dokumentima, a utvrđeni energetskim i klimatskim planom Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).

Ciljevi Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) o učešću energije iz obnovljivih izvora po godinama, količine predviđene za podsticaj po tehnologijama, pregled vrsta i način ostvarivanja podsticaja, kao i druga pitanja, uređuju se Programom o korištenju obnovljivih izvora energije ( u daljem tekstu: Program), koji donosi Vlada Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).

Član 5.

Program sadrži:

 • Očekivanu bruto finalnu potrošnju električne energije, energije grijanja i hlađenja i energije u transportu,
 • Sektorske ciljeve, odnosno udjele energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji, grijanju, hlađenju i transportu,
 • Maksimalni ukupni instalirani kapacitet po godinama i tehnologijama izražen u kW, kao i maksimalne godišnje količine planirane proizvodnje električne energije po tehnologijama,
 • Maksimalni ukupni instalirani kapacitet po godinama za mala postrojenja po tehnologijama, izražen u kW, kao i maksimalne godišnje količine planirane proizvodnje električne energije po tehnologijama (tehnološke kvote), koje su predmet podsticajnih mjera,
 • Tehnološke kvote po tehnologijama za zajednice obnovljive energije,
 • Način utvrđivanja uslova i obima aukcija,
 • Drug mjere od značaja za ostvarivanje planiranih ciljeva.

Član 6.

Učešče energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije izračunava se kao bruto potrošnja energije iz obnovljivih izvora podijeljena sa ukupnom finalnom bruto potrošnjom energije – izraženo u procentima.

Bruto finalna potrošnja energije iz obnovljivih izvora predstavlja zbir:

 • Bruto finalne potrošnje električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora,
 • Bruto finalne potrošnje energije za grijanje i hlađenje proizvedene iz obnovljivih izvora.
 • Bruto finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora u transportu.

Način izračunavanja udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina) precizira se Programom.

1.  Razvrstavanje i sertifikacija postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

1. Razvrstavanje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Član 7.

Postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije, ovisno o primarnom izvoru energije, razvrstavaju se na postrojenja koja koriste:

 • Energetski potencijal vodotokova,
 • Energiju vjetra,
 • Neakumulisanu energiju sunca,
 • Energiju koja se dobiva iz bio-mase,
 • Energiju koja se dobiva iz bio-plina,
 • Deponijski plin i plin iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda,
 • Energiju iz geotermalnih izvora,
 • Energiju drugih vidova obnovljivih izvora,
 • Energiju više obnovljivih izvora u kombinaciji.

Član 8.

Postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za koja se može ostvariti pravo na podsticaj proizvodnje električne energije, s obzirom na instaliranu snagu, dijele se na mala i velika postrojenja.

Mala postrojenja su:

 • Hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane na zemlji instalirane snage zaključno sa 150 kW,
 • Solarne elektrane na objektima, elektrane na bio-masu i bio-plin, deponijski plin i plin iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda instalirane snage zaključno sa 500 kW,

Velika postrojenja su:

 • Vjetroelektrane i solarne elektrane na zemlji instalirane snage veće od 150 kW zaključno sa 50.000 kW,
 • Solarne elektrane na objektima i elektrane na bio-plin i bio-masu instalirane snage veće od 500 kW.

SERTIFICIRANJE POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE KOJA KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE

Član 9.

Serifikat za proizvodno postrojenje izdaje se proizvođaču električne energije za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije na ekonomski isplativ način uz zaštitu životne sredine i u kojem je osigurano mjerenje svih energetskih veličina.

Pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje je uslov za ostvarivanje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora ili za izdavanje garancije o porijeklu električne energije, osim u slučaju propisanim ovim Zakon o obnovljivim izvorima energije.

Sertifikat za proizvodno postrojenje izdaje se nakon pribavljanja upotrebne dozvole od nadležnog organa, u skladu sa propisima o uređenju prostora i građenju.

Sertifikat za proizvodno postrojanje izdaje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), na zahtjev proizvođača.

Regulatorna komisija vodi Registar izdatih sertifikata za proizvodna postrojenja.

Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, sertifikat za proizvodno postrojene kupca-proizvođača ili zajednice obnovljive energije, instalirane snage zaključno s 50 kW, izdaje nadležni operater distributivnog sistema, kao sastavni dio deklaracije o priključku, na osnovu potvrde o izvedenosti radova iz člana 52. stav 6. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, i uz ispunjenje ostalih kriterija propisanih ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Član 10.
Sertifikat za proizvodno postrojenje izdaje se na period važenja od:

 • 15 godina za proizvodno postrojenje koje koristi energetski potencijal vodotokova, energiju vjetra i energiju sunca,
 • 5 godina za proizvodno postrojenje koje koristi bio-masu i bio-plin.

Regulatorna komisija donosi pravilnik kojim se preciznije uređuju kriteriji izdavanje sertifikata, postupak izdavanja, sadržaj sertifikata, njegovo produženje, prijenos i izmjena, vođenje Registra izdatih sertifikata, kao i pojednostavljena procedura izdavanja sertifikata za proizvodna postrojenja kupaca-proizvođača.

PROVOĐENJE SISTEMA PODSTICAJA I BALANSIRANJE

1. Provođenje sistema podsticaja

Član 11.

Operater sistema podsticaja, kao neprofitna organizacija, obavlja administrativno-finansijske i druge operativne poslove sistema podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i osniva se u skladu s propisima kojima se uređuje sistem javnih službi.

Operater sistema podsticaja (u daljem tekstu: Operater podsticaja) ima svojstvo pravnog lica s javnim ovlaštenjima utvrđenim ovim zakon o obnovljivim izvorima energije i upisuje se u Registar privrednih subjekata.

Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donosi odluku kojom se uređuju osnivanje, organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Operatera podsticaja. Operater podsticaja finansira se iz naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Nadzor nad radom Operatera podsticaja vrše Ministarstvo i Regulatorna komisija, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Korištenje sredstava od naknade za obnovljive izvore energije od strane Operatera podsticaja podliježe reviziji, koju vrši služba nadležna za reviziju javnog sektora Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).

Operater podsticaja podnosi Vladi izvještaj o ovom radu i finansijski izvještaj, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 12.

Zakon o obnovljivim izvorima energije
Solarna elektrana, gradnja solarne elektrane – izvođač radova firma EMT SOLAR d.o.o. Sarajevo

Nadležnosti Operatera podsticaja su da:

 • Vodi evidenciju o ukupnim količinama proizvedene električne energije i instaliranim kapacitetima proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije čiji su podaci javno dostupni,
 • Vodi evidenciju o planiranoj i ostvarenoj proizvodnji električne energije i kapacitetima proizvodnih postrojenja za koje je ostvareno pravo na podsticaj čiji su podaci javno dostupni,
 • Vodi evidenciju o planiranoj proizvodnji električne energije i kapacitetima proizvodnih postrojenja za koje je proizvođač ostvario preliminarno pravo na podsticaj,
 • Provodi postupak aukcija za velika postrojenja u skladu sa ovim zakonom i pravilnikom o aukcijama,
 • Zaključuje ugovor o otkupu električne energije, ugovor o premiji s proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaj na osnovu odluka donesenih u sistemu podsticaja, u skladu s odredbama ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Vrši obračun i isplatu sredstava za električnu energiju proizvedenu u postrojenjima koja ostvaruju pravo na podsticaj, te javno objavljuje godišnji izvještaj o isplaćenim sredstvima po proizvodnim postrojenjima, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu,
 • Zaključuje ugovore sa snadbjevačima krajnjih kupaca u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina), kao i sa kupcima koji električnu energiju za vlastite potrebe nabavljaju direktno na tržištu, te u skladu s potpisanim ugovorima vrši fakturisanje i naplatu naknade za obnovljive izvore energije,
 • Vrši prodaju električne energije proizvedene u sistemu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni na tržištu električne energije,
 • Vrši preraspodjelu količina električne energije iz sistema obaveznog otkupa na snadbjevače krajnih kupaca u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina), u slučaju nemogućnosti prodaje električne energije na tržištu ili u slučaju kada je cijena za 20% manja od prosječne referentne tržišne cijene u prethodnih 12 mjeseci, koju je utvrdila Regulatorna komisija,
 • Zaključuje ugovor o prodaji električne energije proizvedene u sistemu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni s izabranim ponuđačima ili snadbjevačima krajnjih kupaca,
 • Vrši fakturisanje i naplatu prodate električne energije proizvedene u sistemu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni od izabranog ponuđača ili snadbjevača krajnjih kupaca,
 • Vrši prodaju garancija o porijeklu za električnu energiju za koju se ostvaruje pravo na podsticaj,
 • Donosi pravila rada Operatera podsticaja, uz saglasnost Regulatorne komisije,
 • Donosi uputstvo o radu balansne grupe obnovljivih izvora energije,
 • Preuzima balansnu odgovornost za proizvodnju električne energije za koju se ostvaruje pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni i snosi troškove balansiranja u skladu sa članom 17. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Vrši obračun debalansa u skladu s uputstvom o radu balansne grupe obnovljivih izvora energije,
 • Izrađuje i dostavlja Vladi izvještaj o ostvarenju ciljeva u skladu s Programom iz člana 4. stav 2. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije za tekuću godinu, najkasnije do 30. novembra,
 • Deponuje sredstva koja predstavljaju mjere osiguranja od proizvođača koji su ostvarili preliminarno pravo na podsticaj,
 • Vrši obračun i prijenos sredstava Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske (Bosna i Hercegovina),
 • Obavlja i druge poslove neophodne za provođenje sistema podsticaja.

Član 13.

Pravilima rada iz člana 12. tačka 13) ovog zakon o obnovljivim izvorima energije uređuju se:

 • Način i ostvarivanje prava i obaveza učesnika u sistemu podsticaja, u skladu s propisima kojima se uređuje sistem podsticaja,
 • Način dostavljanja planova proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, te način praćenja ostvarenja planova,
 • Način vođenja evidencija o proizvođačima koji ostvaruju pravo na podsticaj, kao i o proizvođačima koji ostvaruju preliminarno pravo na podsticaj,
 • Način izdavanja potvrde za energiju i način vođenja evidencije o podnesenim zahtjevima i izdatim potvrdama,
 • Način i rokovi zaključenja ugovora, izmjene i dopune ugovora, prestanak važenja i raskid ugovora,
 • Balansna pripadnost proizvođača i balansna odgovornost učesnika sistema podsticaja,
 • Način prodaje električne energije proizvedene u sistemu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni,
 • Način dostavljanja i vrste podataka od proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora koji su ostvarili pravo na podsticaj,
 • Način razmjene podataka s operaterom sistema na čiju mrežu su priključena proizvodna postrojenja,
 • Uslovi i način obračuna, fakturisanja, finansijskog poravnanja i naplate za električnu energiju proizvedenu u sistemu podsticaja,
 • Način prodaje garancije o porijeklu,
 • Instrumenti osiguranja plaćanja preuzete i predate energije i njihovo korištenje u sistemu obaveznog otkupa,
 • Druga pitanja u vezi s provođenjem sistema podsticaja.

Član 14.

Operater distributivnog, odnosno prijenosnog sistema, odgovoran je za očitavanje i obračun električne energije isporučene na mrežu, kao i svih drugih energetskih veličina u proizvodnom postrojenju koje koriste obnovljive izvore energije, uključujući bruto proizvodnju, vlastitu potrošnju i potrošnju za vlastite potrebe.

Operater distributivnog, odnosno prijenosnog sistema, mjesečno vrši obračun električne energije od proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj i dostavlja izvještaj proizvođaču i Operateru podsticaja, kao i izvještaj o ukupno predatoj električnoj energiji krajnjim kupcima na svom području.

Član 15.

Operater podsticaja, Regulatorna komisija i operater distributivnog, odnosno prijenosnog sistema imaju neometani pristup postrojenjima u skladu s pravilima koja važe za elektroenergetska postrojenja i svim podacima koji se odnose na postrojenje i energente koji se u njemu koriste, a u svrhu ispunjenja obaveza propisanih ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije dužan je da omogući neometan rad predstavnicima Operatera podsticaja, Regulatorne komisije i operatera distributivnog, odnosno prijenosnog sistema.

Član 16.

Snadbjevač krajnjih kupaca dostavlja izvještaje Operateru podsticaja o ukupno prodatoj električnoj energiji i ukupno obračunatom iznosu naknade sadržane u izdatim fakturama za utrošenu električnu energiju.

Snadbjevač krajnjih kupaca dužan je obračunatu naknadu za obnovljive izvore energije uplatiti na račun Operatera podsticaja.

U slučaju raspodjele planirane proizvodnje električne energije na snadbjevače krajnjih kupaca u Republici Srpskoj, u skladu sa članom 12. tačka 9) ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, snadbjevač je dužan preuzeti i platiti Operateru podsticaja pripadajući udio električne energije po važećoj referentnoj tržišnoj cijeni.

2. Balansiranje

Član 17.

Proizvođač električne energije za koju je ostvareno pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa član je balansne grupe obnovljivih izvora energije. Operater podsticaja je balansno odgovoran za balansnu grupu obnovljivih izvora energije.

Proizvođač električne energije koji je ostvario pravo na podsticaj proizvodnje električne energije u jednom ili više malih postrojenja čija je ukupna instalirana snaga manja ili jednaka 150 kW ne prijavljuje dnevni raspored rada Operateru podsticaja i ne snosi troškove balansiranja.

Proizvođač električne energije koji je ostvario pravo na podsticaj proizvodnje električne energije u jednom ili više malih postrojenja čija je ukupna instalirana snaga veća od 150 kW prijavljuje dnevni raspored rada Operateru podsticaja i snosi troškovi balansiranja.

Proizvođač električne energije koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj, u skladu s odredbama ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, u periodu od prvog priključenja na mrežu do isteka šest mjeseci od dana dobivanja upotrebne dozvole, može biti član balansne grupe obnovljivih izvora energije, pri čemu snosi troškove balansiranja u skladu s ovim zakon o obnovljivim izvorima energije i uputstvom o radu balansne grupe obnovljivih izvora energije.

Član 18.

Proizvođač električne energije u velikim postrojenjima koji ostvaruje pravo na tržišnu premiju, odgovoran je za balansiranje i plaća trokove balansiranja proizvodnje u skladu s propisima koji uređuju ovu oblast. Proizvođač iz stava 1. ovog člana postaje odgovoran za balansiranje na jedan od slijedećih načina:

 • Zaključivanjem ugovora s Neovisnim operaterom sistema Bosne i Hercegovine o neposrednoj balansnoj odgovornosti, ukoliko je proizvođač balansno odgovorna strana,
 • Zaključivanjem ugovora o prijenosu balansne odgovornosti na balansno odgovornu stranu.

Član 19.

Troškove koji nastanu pri obavljanju poslova balansiranja Operater podsticaja prenosi na članove balansne grupe obnovljivih izvora.

Sredstva za pokriće troškova bilansiranja balansne grupe obnovljivih izvora energije osigurava Operater podsticaja iz slijedećih izvora:

 • Naplate troškova balansiranja članova balansne grupe obnovljivih izvora energije,
 • Naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije,
 • Operater podsticaja, uz saglasnost Regulatorne komisije, donosi uputstvo o radu balansne grupe obnovljivih izvora energije kojim se propisuju:
  • Postupak registracije članova balansne grupe obnovljivih izvora energije,
  • Način obračuna debalansa proizvođača i grupe kao cjeline, te način realizacije plaćanja troškova balansiranja za članove balansne grupe obnovljivih izvora energije,
  • Način pripreme i dostavljanje planova proizvodnje,
  • Ostala pitanja vezana za nesmetan rad balansne grupe obnovljivih izvora energije.

GARANCIJA O PORIJEKLU ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

Član 20.

Garancija o porijeklu električne energije iz obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: Garancija o porijeklu) izdaje se na zahtjev proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije za koju ne ostvaruje pravo na podsticaj ili na zahtjev Operatera podsticaja za električnu energiju za koju je ostvareno pravo na podsticaj.

U slučaju kada se proizvodno postrojenje nalazi na teritoriji više država, odnosno entiteta, garancija o porijeklu može se izdati bez nabavljanja sertifikata za proizvodno postrojenje za pripadajući dio proizvedene električne energije, na osnovu podataka nadležnih institucija i operatera elektro-energetskog sistema.

Garancija o porijeklu izdaje se samo jednom za jediničnu količinu električne energije proizvedene u određenom periodu, o čemu se vodi posebna evidencija. Regulatorna komisija izdaje garanciju o porijeklu, vrši prijenos i poništavanje garancije o porijeklu.

Regulatorna komisija donosi pravilnik o garanciji o porijeklu za električnu energiju kojim se uređuju sadržaj garancije, uslovi i postupak izdavanja, prijenos i poništavanje garancije o porijeklu, vođenje Registra garancija o porijeklu električne energije i drugo.

Član 21.

Garancija o porijeklu izdaje se za električnu energiju proizvedenu u određenom periodu na osnovu podataka o proizvedenim količinama električne energije utvrđenih mjerenjem. Garancija o porijeklu može se upotrijebiti u roku od godinu dana od dana izdavanja, a nakon upotrebe ili isteka roka važenja, garancija o porijeklu se poništava.

Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije, koji je ostvario pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju utvrđenu u postupku aukcije, nema pravo na garanciju o porijeklu.

Član 22.

Garancija o porijeklu izdata u drugim državama priznaje se u Republici Srpskoj po principu reciprociteta i u skladu s zaključenim međunarodnim sporazumima.

Regulatorna komisija, uz saglasnost Vlade, može pristupiti relevantnim međunarodnim tijelima za izdavanje garancija o porijeklu ili pristupiti regionalnim udruženjima u Energetskoj zajednici, te izvršiti nabavku opreme i korisničkih programa neophodnih za članstvo u tim tijelima.

Sredstva za nabavku opreme, programa, članarine u tijelima iz stava 2. ovog člana, osiguravaju se iz sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obnovljive izvore energije.

MJERE PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU I KORIŠTENJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Zakon o obnovljivim izvorima energije
Solarna elektrana – postavljanje solarne elektrane, firma EMT SOLAR d.o.o. Sarajevo

1. Mjere podsticanja proizvodnje električe energije iz obnovljivih izvora energije i

Član 23.

Proizvođač električne energije u novim postrojenjima iz obnovljivih izvora energije može ostvariti pravo na slijedeće vrste podsticaja:

 • Pravo na pogodnosti prilikom uključenja na mrežu,
 • Pravo na obavezan otkup proizvedene električne energije po garantiranoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju za prodaju na tržištu ili potrošnju za vlastite potrebe za mala postrojenja,
 • Pravo na tržišnu premiju za električnu energiju koju prodaje na tržištu, utvrđenu u postupku aukcije za velika postrojenja,

Proizvođač električne energije za istu količinu električne energije ne može ostvariti pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni i pravo na premiju.

Član 24.

Pravo na podsticaj iz člana 23. stav 1. t. 2) i 3) ovog zakon o obnovljivim izvorima energije može ostvariti proizvođač električne energije ako:

 • Proizvodi električnu energiju u malim i velikim postrojenjima,
 • Količine električne energije, odnosno instalirani kapaciteti proizvodnih postrojenja ne prelaze tehnološke kvote za određenu godinu utvrđene Programom,
 • Posjeduje sertifikat za proizvodno postrojenje,
 • U postrojenju nije ugrađena oprema koja je korištena.

Član 25.

Na vodotoku čija je dužina manja od 10 km, pravo na podsticaj može ostvariti samo jedno proizvodno postrojenje. Na vodotoku, čija je dužina veća od 10 km, pravo na podsticaj može ostvariti postrojenje čiji su krajnji dijelovi – vodozahvat i mašinska zgrada – udaljeni najmanje 5 km od krajnjih dijelova drugih proizvodnih postrojenja.

U slučaju izgradnje više solarnih elektrana na istom objektu, sve izgrađene elektrane smatrati će se jednim postrojenjem u pogledu instalirane snage iz člana 8. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, a u svrhu određivanja vrste i visine podsticaja novoizgrađene solarne elektrane.

Član 26.

Proizvođači električne energije iz malog postrojenja koji je u periodu investiranja primao državnu pomoć srazmjerno se umanjuje garantirana otkupna cijena ili premija. Proizvođaču električne energije, iz velikog postrojenja, koji je u periodu investiranja primao državnu pomoć – srazmjerno se umanjuje tržišna premija ostvarena u postupku aukcije.

Pod državnom pomoći iz st. 1. i 2. ovog člana, podrazumijeva se svaka direktna ili indiretkna pomoć u vidu davanja u novcu, materijalu, opremi, subvenciji i poreznih olakšica.

Član 27.

Proizvođač, koji u postrojenjima u eksploataciji, u kojima je izvršena rekonstrukcija, proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ima pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju za dio proizvedene električne energije koja je rezultat povećanja kapaciteta dobivenog rekonstrukcijom.

1.1.    Pogodnosti prilikom priključenja na mrežu i prednosti u pristupu mreži

Član 28.

Operator distributivnog sistema dužan je da svakom novom proizvođaču koji koristi obnovljive izvore energije ili efikasnu kogeneraciju i koji zahtijeva priključenje na distributivnu mrežu dostavi o svom trošku detaljnu analizu mogućnosti i uvjeta za priključenje, sa procjenom troškova priključenja i vremenskim okvirom za realizaciju predloženog načina priključenja.

Proizvođač prilikom priključenja na distributivnu mrežu snosi stvarne troškove izgradnje elektroenergetske mreže do mjesta priključenja i stvarne troškove koji nastanu usljed tehničkog prilagođavanja na postojećoj mreži.

Operator distributivnog sistema, uz saglasnost Regulatorne komisije, donosi pravilnik kojim se uređuju način, uslovi i postupak za priključenje na mrežu postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, način ostvarivanja pogodnosti prilikom priključivanja na mrežu, pravila i kriterije za podjelu troškova izgradnje elektroenergetske mreže i tehničkog prilagođavanja postojeće mreže između novih proizvođača.

Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji priključuje se na prijenosnu mrežu u skladu sa propisima kojima se uređuje priključenje postrojenja na prijenosnu mrežu.

Član 29.

 • Operator sistema podsticaja dužan je da, u saradnji sa operatorom sistema, osigura proizvođaču koji ostvaruje pravo na obavezan otkup električne energije po garantiranoj otkupnoj cijeni prednost u pristupu mreži u skladu sa prijavljenim dnevnim rasporedom rada, uvažavajući tehnička ograničenja elektroenergetskog sistema u cjelini ili djelimično.
 • Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji koji ima pravo na obave- zan otkup i garantiranu otkupnu cijenu električne energije proizvedene u postrojenjima čija je snaga manja od 500 kW ne prijavljuje dnevni raspored rada i ne snosi troškove balansiranja.
 • Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji koji ima pravo na obavezan otkup i garantiranu otkupnu cijenu električne energije proizvedene u postrojenjima čija je snaga veća od 500 kW dužan je da prijavi dnevni raspored rada Operatoru sistema podsticaja i snosi 25% troškova balansiranja.
 • Proizvođač električne energije koji prodaje električnu energiju na tržištu i ostvaruje pravo na premiju sam osigurava pristup na mrežu i snosi troškove balansiranja.

1.2. Pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni i pravo na premiju

Član 30.

Proizvođač koji u postrojenju proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji i koji ispunjava uslove iz članova 24. i 25. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije i ima pravo na jednu od slijedećih vrsta podsticaja:

 • obavezan otkup električne energije u cijelosti ili djelimično po garantiranoj otkupnoj cijeni (Feed-in tarifu) ili
 • premiju ako električnu energiju koristi za vlastite potrebe ili prodaje na tržištu Republike Srpske.

Pravo na obavezan otkup električne energije po garantiranoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju iz stava 1. ovog člana može se ostvariti u trajanju od 15 godina.

Član 31.

Garantiranu otkupnu cijenu i premiju za mala postrojenja utvrđuje Regulatorna komisija u skladu sa metodologijom propisanom Pravilnikom o podsticaju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Na osnovu metodologije iz stava 1. ovog člana, Regulatorna komisija, uz saglasnost Vlade, donosi odluku o visini garantiranih otkupnih cijena i premija za mala postrojenja.

Garantirana otkupna cijena je nepromjenjiva u periodu trajanja prava na podsticaj.

Premija za mala postrojenja je promjenjiva i izračunava se kao razlika između garantirane otkupne cijene za dato postrojenje i referentne tržišne cijene.

Referentnu tržišnu cijenu utvrđuje Regulatorna komisija, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni kvartal, kao prosječnu ostvarenu veleprodajnu cijenu ostvarenu u prethodnom kvartalu u Bosni i Hercegovini i/ili na dvije berze u zemljama u okruženju. Regulatorna komisija najmanje jednom godišnje provjerava nivo garantiranih otkupnih cijena i premija za mala postrojenja.

Za potrebe utvrđivanja visine garantiranih otkupnih cijena i premija iz stava 2. ovog člana, mala postrojenja dijele se na:

 • Hidroelektrane instalirane snage zaključno sa 150 kW,
 • Vjetroelektrane instalirane snage zaključno sa 150 kW,
 • Solarne elektrane na zemlji instalirane snage zaključno sa 150 kW,
 • Solarne elektrane na objektima:
  • Instalirane snage zaključno sa 50 kW,
  • Instalirane snage veće od 50kW zaključno sa 500 kW,
 • Elektrane na bio-masu i bio-plin, deponijski plin i plin iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda:
  • Instalirane snage zaključno sa 50 kW,
  • Instalirane snage veće od 50 kW zaključno sa 500 kW.

Prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu po garantiranoj otkupnoj cijeni, odnosno ugovora o dodjeli premije za mala postrojenja, primjenjuju se garantirane otkupne cijene iz odluke koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, visina garantirane otkupne cijene može se mijenjati u slučaju promjene:

 • Kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs eura u Bosni i Hercegovini, u iznosu većem od 10%,
 • Instalirane snage u slučaju iz člana 25. stav 3. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije.

Član 32.

Pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju, proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora u malim postrojenjima ostvaruje na osnovu rješenja koje donosi Regulatorna komisija na zahtjev proizvođača, nakon izgradnje objekata i ispunjenja drugih uslova u skladu sa ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Član 33.

Nosilac projekta, koji gradi malo postrojenje, može ostvariti preliminarno pravo na podsticaj obaveznog otkupa po garantiranoj cijeni ili pravo na premiju ako ispunjava uslove iz člana 24. stav 1. t. 1) i 2), te ako je upisan u Registar projekata. Nosilac projekta iz stava 1. ovog člana, uz zahtjev za sticanje preliminarnog prava prilaže slijedeće dokumente:

 • Revidiran glavni projekat,
 • Građevinsku dozvolu izdatu od nadležnog organa, u skladu s propisima koji uređuju oblast građenja,
 • Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj za malo postrojenje donosi Regulatorna komisija,
 • Period trajanja preliminarnog prava iz stava 3. ovog člana predstavlja maksimalni period u kojem je nosilac projekta dužan pribaviti upotrebnu dozvolu za malo postrojenje i on iznosi:
  • godinu dana za solarne elektrane,
  • dvije godine za ostale elektrane.
 • Nosilac projekta dužan je da, najkasnije 30 dana od dana prijema rješenja iz stava 3. ovog člana, dostavi Operateru podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o pravu na podsticaj s bankarskom garancijom ili depozitom u visini od 2% od vrijednosti investicije iz glavnog projekta.
 • Nosilac projekta koji je ostvario preliminarno pravo i Operater podsticaja dužni su da zaključe predugovor o preliminarnom pravu u roku od 60 dana od dana prijema rješenja iz stava 3. ovog člana, a u suprotnom prestaje važiti rješenje o preliminarnom pravu.
 • Rješenjem iz stava 3. ovog člana, te potpisivanjem predugovora o preliminarnom pravu na podsticaj, u skladu sa ovim članom, nosilac projekta rezervira količine za podsticaj i stiče mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u periodu koji ne može biti dužiod šest mjeseci od isteka roka iz stava 4. ovog člana.

Član 34.,

Regulatorna komisija, uz saglasnost Vlade, donosi pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kojim se uređuju:

 • Postupak za ostvarivanje prava na podsticaj i preciziraju uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj,
 • Postupak za ostvarivanje prava na podsticaj za proizvodna postrojenja u eksploataciji koja su izvršila rekonstrukciju i preciziraju kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaj za ta postrojenja,
 • Kriteriji za umanjenje podsticajnih mjera za proizvodna postrojenja koja su u periodu investiranja primila državnu pomoć,
 • Mjerenje, očitavanje, obračun električne energije za koju se ostvaruje pravo na podsticaj,
 • Period na koji se ostvaruje pravo na podsticaj i zaključivanje ugovora o podsticaju,
 • Način utvrđivanja troškova rada Operatera podsticaja,
 • Način provjere količina električne energije za podsticanje po tehnologijama (tehnoloških kvota) i izdavanje odgovarajućih potvrda za energiju za mala postrojenja od Operatera podsticaja,
 • Način utvrđivanja iznosa sredstava potrebnih za funkcionisanje sistema podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora,
 • Metodologija utvrđivanja garantirane otkupne cijene, referentne tržišne cijene, premije za mala postrojenja i granični iznos premije za velika postrojenja,
 • Druga pitanja od značaja za provođenje sistema podsticaja.

Član 35.

Proizvođač električne energije iz velikih postrojenja koji ispunjava uslove iz čl. 24. i 25. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije ima pravo na tržišnu premiju za proizvedenu električnu energiju koju prodaje na tržištu. Tržišna premija iz stava 1. ovog člana je promjenjiva i izračunava se kao razlika između prodajne cijene električne energije ponuđača iz postupka aukcije i referentne tržišne cijene, utvrđene u skladu s članom 31. stav 5. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije.

Prodajna cijena električne energije ponuđača iz postupka aukcije je nepromjenjiva u periodu trajanja prava na podsticaj, osim u slučaju promjene kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs Eura u Bosni i Hercegovini, u iznosu većem od 10%.

Pravo na tržišnu premiju ostvaruje se nakon provedenog postupka aukcije, izgradnje postrojenja i ispunjenja drugih uslova u skladu s ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Proizvođač električne energije iz velikih postrojenja pravo na tržišnu premiju ostvaruje na period od 15 godina.

Član 36.

Aukcija je postupak javnog nadmetanja s ciljem prikupljanja ponuda za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i ostvarenja prava na podsticaj, pri čemu je predmet nadmetanja prodajna cijena električne energije proizvedene u velikim postrojenjima, po datoj tehnologiji i kapacitetu u skladu sa Programom.

Aukcija može biti:

 • Otvorena aukcija se provodi za određenu tehnologiju i utvrđene kapacitete, u kojoj mogu učestvovati svi zainteresirani ponuđači koji su za izgradnju objekta pribavili lokacijske uslove i ekološku dozvolu. Na otvorenu aukciju mogu se prijaviti zainteresirani ponuđači i sa dijelom instaliranog kapaciteta postrojenja,
 • Lokacijska aukcija se provodi za određenu tehnologiju i utvrđeni kapacitet na lokaciji koju je prethodno utvrdila Vlada i na kojoj će se graditi objekat za koji su pribavljeni lokacijski uslovi i ekološka dozvola.

Član 37.

Vlada, na prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku (u daljem tekstu: Ministarstvo), svake dvije godine, donosi odluku o provođenju postupka aukcije kojom se utvrđuju tehnološke kvote koje su predmet aukcije za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za velika postrojenja, a koja se objavljuje šest mjeseci prije provođenja aukcije.

Član 38.

Odlukom iz člana 37. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije uređuju se:

 • Obim aukcije, odnosno maksimalni nivoi ukupnog instaliranog kapaciteta iz tehnologija obnovljivih izvora koje su predmet aukcije,
 • Količine planirane električne energije koje su predmet podsticaja,
 • Minimalni i maksimalni prag ponude,
 • Način i uslovi pod kojima se može mijenjati obim aukcije,
 • Maksimalni period za početak rada postrojenja koje je predmet aukcije,
 • Instrumenti osiguranja ponude u vidu bankarske garancije ili depozita, iskazani kao procenat od vrijednosti ukupne investicije projekta koji je predmet aukcije,
 • Način izračunavanja promjenjive tržišne premije,
 • Trenutna referentna tržišna cijena,
 • Druga pitanja od značaja za predmetnu aukciju.

Ukoliko provedena aukcija za određenu tehnologiju nije dovela do planiranog obima, razlika između planiranog i ostvarenog obima je predmet ponovljenog postupka aukcije za tu tehnologiju ili se, u slučaju da nije bilo dovoljno ponuda u dva postupka aukcije zaredom, razlika između planiranog i ukupnog obima ponuda dodaje obimu ponovljenih aukcija za druge tehnologije.

Izmijenjeni obim aukcije iz stava 2. ovog člana ne može prelaziti ukupne tehnološke kvote predviđene odlukom o provođenju postupka aukcije, pri čemu ukupne kvote po tehnologijama iz Programa ne mogu biti prekoračene.

U slučaju da se provodi lokacijska aukcija, pored elemenata iz stava 1. ovog člana, odluka sadrži i podatke o lokaciji i raspoloživoj dokumentaciji za planirani objekat.

Član 39.

Postupak aukcije provodi Operater podsticaja, na osnovu odluke Vlade iz člana 37. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, u skladu s pravilnikom o aukcijama.

Maksimalnu prodajnu cijenu i referentnu tržišnu cijenu za potrebe aukcije utvrđuje Regulatorna komisija, u skladu s metodologijom propisanom Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Maksimalna prodajna cijena utvrđuje se i objavljuje nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u postupku aukcije, a prije njihovog otvaranja.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena prodajna cijena električne energije za datu tehnologiju, pri čemu se ponuda čija je cijena veća od maksimalne prodajne cijene iz stava 3. ovog člana odbacuje.

Regulatorna komisija je nadležna da nadzire postupak aukcija, te u slučaju neusklađenosti nalaže Operateru podsticaja otklanjanje nepravilnosti.

Član 40.

Nakon provedenog postupka aukcije, Operater podsticaja dostavlja Vladi izvještaj o provedenoj aukciji i prijedlog rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Vlada. Rješenje iz stava 2. ovog člana sadrži:

 • Naziv izabranog ponuđača,
 • Osnovne tehničke podatke o postrojenju uključujući primarni izvor energije, instaliranu snagu i planiranu godišnju proizvodnju električne energije,
 • Visinu prodajne cijene proizvedene električne energije ostvarene u postupku aukcije,
 • Način obračuna promjenjive tržišne premije,
 • Rok za izgradnju objekta,
 • Visinu garancije za realizaciju projekta,
 • Druge podatke od značaja za konkretnu aukciju.

Protiv rješenja Vlade iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor. U slučaju da izabrani ponuđač ne pribavi upotrebnu dozvolu u roku za izgradnju objekata propisanih rješenja stava 2. ovog člana, izabranom ponuđaču se umanjuje ponuđena prodajna cijena električne energije u iznosu od 1% za svaki mjesec kašnjenja u realizaciji projekta, pri čemu maksimalno umanjenje može iznositi 12%.

Član 41.

Izabrani ponuđač iz člana 40. stav 2. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije i Operater podsticaja dužni su da zaključe predugovor o premiji u roku od 30 dana od dana prijema rješenja Vlade o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u suprotnom prestaje važiti rješenje Vlade. Ako izabrani ponuđač ne zaključi predugovor, Operater podsticaja dužan je da, u roku od osam dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana, obavijesti Vladu o tome.

Maksimalno kašnjenje izabranog ponuđača iz člana 40. stav 2. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije u realizaciji projekta, odnosno pribavljanju upotrebne dozvole iznosi godinu dana.

Protekom roka iz stava 3. ovog člana prestaje važiti rješenje iz člana 40. stav 2. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije i predugovor iz stava 1. ovog člana.

U slučajevima isteka rokova iz st. 1. i 4. ovog člana, Operater podsticaja, najkasnije u roku od osam dana od isteka datih rokova aktivira bankarsku garanciju. U slučaju iz stava 2. ovog člana, Vlada može izabrati drugorangiranog ponuđača.

Član 42.

Nakon izgradnje objekta i ispunjenja drugih uslova u skladu s ovim zakon o obnovljivim izvorima energije, pravo na tržišnu premiju proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora u velikim postrojenjima ostvaruje na osnovu rješenja koje donosi Regulatorna komisija.

Član 43.

Regulatorna komisija donosi pravilnik o aukcijama kojim se uređuje provođenje postupka aukcije, a posebno:

 • Zadaci Operatera podsticaja i učesnika aukcije,
 • Priprema procesa aukcije,
 • Način raspisivanja javnog poziva za dostavu ponuda za aukciju,
 • Sadržaj ponude i način dostavljanja ponuda,
 • Instrumenti finansijskog osiguranja ponude,
 • Provjera urednosti ponuda,
 • Način ocjene i rangiranje ponuda,
 • Način donošeja rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
 • Način obavještenja javnosti o postupku aukcije,
 • Druga pitanja koja se odnose na postupak aukcije.

1.3.  Predugovori i ugovori o podsticaju

Član 44.

Operater podsticaja izrađuje standardne obrasce predugovora i ugovora o podsticaju, ovisno o vrsti podsticaja, i to:

 • Predugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantiranoj otkupnoj cijeni,
 • Predugovor o premiji za proizvodnju električne energije iz malih postrojenja,
 • Predugovor o premiji za proizvodnju električne energije iz velikih postrojenja,
 • Ugovor o garantiranom otkupu električne energije po garantiranoj otkupnoj cijeni,
 • Ugovor o premiji za proizvodnju električne energije iz malih postrojenja,
 • Ugovor o premiji za proizvodnju električne energije iz velikih postrojenja.

Operater podsticaja zaključuje predugovor ili ugovor o podsticaju na osnovu rješenja Regulatorne komisije ili na osnovu rješenja Vlade o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku aukcije.

Proizvođač električne energije u malim postrojenjima, koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni ili u vidu premije, u skladu sa ovim zakonom, dužan je da zaključi odgovarajući predugovor sa Operaterom podsticaja.

Predugovor iz stava 3. ovog člana obavezno sadrži odredbe vezane za period trajanja predugovora, maksimalno dozvoljeno vrijeme izgradnje postrojenja, obaveze proizvođača, tehničke podatke o postrojenju i planiranoj proizvodnji i drugo.

Proizvođač električne energije u velikim postrojenjima, koji je rješenjem Vlade izabran kao najpovoljniji ponuđač u postupku aukcije, dužan je da sa Operaterom podsticaja zajljuči predugovor o premiji.

Predugovor iz stava 5. ovog člana obavezno sadrži odredbe vezane za period trajanja predugovora, maksimalno dozvoljeno vrijeme izgradnje postrojenja, obaveze proizvođača, tehničke podatke o postrojenju, planiranoj proizvodnji, visinu prodajne cijene električne energije ostvarene u postupku aukcije, način izračunavanja promjenjive tržišne premije i drugo.

Proizvođač električne energije u malim postrojenjima, koji je ostvario pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju, ima pravo da zaključi ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantiranoj otkupnoj cijeni ili ugovor o premiji sa Operaterom podsticaja.

Proizvođač električne energije u velikim postrojenjima koji je ostvario pravo na podsticaj u vidu tržišne premije, ima pravo da zaključi ugovor o premiji sa Operaterom podsticaja.

Ugovorima iz st. 7. i 8. ovog člana obavezno se definišu premija, garantirana otkupna cijena i prodajna cijena električne energije, period trajanja ugovora, tehnički podaci o postrojenju i planiranoj proizvodnji, kao i obaveze proizvođača u pogledu dostavljanja podataka Operateru podsticaja.

Član 45.

Proizvođaču, koji je ostvario pravo na podsticaj, pravo prestaje u slijedećim slučajevima:

 • Istekom vremena na koje je dato pravo na podsticaj, odnosno istekom ugovora o podsticaju,
 • Ukidanjem rješenja o pravu na podsticaj,
 • Poništenjem rješenja o pravu na podsticaj.

Nakon prestanka prava na podsticaj u slučajevima iz stava 1. ovog člana, proizvođač nema pravo da za isto postrojenje ponovno zatraži pravo na podsticaj.

Regulatorna komisija može ukinuti rješenje o podsticaju u slijedećim slučajevima:

 • Ako je istekao sertifikat za proizvodno postrojenje, a nije pokrenut postupak izdavanja novog sertifikata u skladu s propisima,
 • Ako proizvođač proizvodi električnu energiju suprotno uslovima koji su utvrđeni rješenjem,
 • Ako proizvođač ne izvršava obaveze iz ugovora ili predugovora o podsticaju,
 • Na zahtjev proizvođača koji je ostvario pravo na podsticaj.

Regulatorna komisija može poništiti rješenje o podsticaju u slijedećim slučajevima:

 • Ako je šrenje doneseno na osnovu neistinitih podataka uključujući podatke o starosti opreme i tehničkim i energetskim parametrima elektrane,
 • U drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Poništenjem ili ukidanjem rješenja o podsticaju prestaje važiti ugovor o pravu na podsticaj.

1.4.  Sredstva za podsticanje

Član 46.

Sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora osiguravaju se iz:

 • Naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora,
 • Prihoda od prodaje garancija o porijeklu za električnu energiju iz sistema podsticaja,
 • Prihoda po osnovu aktiviranja sredstava osiguranja za preliminarno pravo na podsticaj.

Krajnji kupac električne energije u Republici Srpskoj obavezan je da plaća naknadu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kao dodatak na cijenu električne energije.

Snadbjevač električnom energijom dužan je da na računu za utrošenu električnu energiju, koji dostavlja krajnjim kupcima, odvojeno iskaže naknadu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Visinu naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora utvrđuje Regulatorna komisija odlukom, uz saglasnost Vlade.

Član 47.

Iz sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora osiguravaju se sredstva za:

 • Premije za električnu energiju iz obnovljivih izvora,
 • Dio troškova balansiranja,
 • Troškove rada Operatera podsticaja,
 • Dio troškova koji se odnose na funkcionisanje sistema izdavanja garancija o porijeklu, u skladu sa članom 22. stav 3. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Unapređenje mjera energetske efikasnosti i promovisanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Troškove rada Operatera podsticaja, na bazi opravdanih troškova, utvrđuje Regulatorna komisija u postupku utvrđivanja visine naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske pripada 10% sredstava prikupljenih po osnovu naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora radi realizacije mjera iz stava 1. tačka 5) ovog člana, a iz kojih se sufinansira i izgradnja elektrana za vlastite potrebe.

2.  Mjere za podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje i u transportu

Zakon o obnovljivim izvorima energije

Mjere za podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Član 48.

S ciljem ispunjenja obaveza propisanih Programom iz člana 4. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije koje se odnose na učešće obnovljivih izvora u proizvodnji energije za grijanje i hlađenje, Vlada može uvesti slijedeće podsticajne mjere:

 • Subvencije i druge olakšice za domaću proizvodnju i nabavku opreme koja se koristi za potrebe grijanja i hlađenja upotrebom obnovljivih izvora energije (solarni kolektori za pripremu tople vode, toplotne pumpe za korištenje aerotermalne, geotermalne i hidrotermalne energije i drugo),
 • Uvođenje obaveze velikim proizvođačima toplotne energije (industrijske i gradske toplane) da dio toplotne energije proizvede iz obnovljivih izvora energije,
 • Druge podsticajne mjere.

Pored podsticajnih mjera iz stava 1. ovog člana, jedinica lokalne samouprave može:

 • Uvesti podsticajne mjere za proizvođače,
 • Propisati uslove pod kojima je distributer dužan priključiti proizvođača toplotne energije na svoju distributivnu mrežu i da mu ponudi otkup toplotne energije,
 • Jedinica lokalne samouprave, najmanje jednom godišnje, obavještava Ministarstvo o planiranim i ostvarenim podsticajnim mjerama iz stava 2. ovog člana.

Član 49.

Vlada može uvesti određene mjere za razvoj tržišta goriva iz obnovljivih izvora energije u sektoru transporta i za razvoj odgovarajuće infrastrukture, a koje se odnose na:

 • Podsticanje razvoja proizvodnje bio-goriva i drugih alternativnih goriva,
 • Razvoj tržišta bio-goriva i drugih alternativnih goriva,
 • Veće korištenje bio-goriva i drugih alternativnih goriva u okviru usluga javnog prijevoza,
 • Razvoj infrastrukture za korištenje električne energije i drugih alternativnih goriva,
 • Definisanje područja u kojim je obavezno osigurati infrastrukturu za punjenje električnih automobila.

Član 50.

S ciljem ispunjenja obaveza u pogledu učešća obnovljivih izvora u transportu, Vlada donosi uredbu kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora i drugih alternativnih goriva. Uredbom iz stava 1. ovog člana propisuju se:

 • Vidovi goriva iz obnovljivih izvora u transportu,
 • Učešće bio-goriva, električne energije iz obnovljivih izvora i drugih alternativnih goriva u ukupnoj potrošnji goriva za transport,
 • Mjere kojima se može podsticati postavljanje infrastrukture za alternativna goriva u sklopu usluga javnog prijevoza,
 • Nadzor nad primjenom uredbe i druge mjere potrebne za ispunjenje ciljeva.

Član 51.

Operater punionica ima pravo prioritetno kupovati električnu energiju od Operatera podsticaja po referentnoj tržišnoj cijeni, te za tu energiju dobiti garancije o porijeklu električne energije koje koristi isključivo kao dokaz o porijeklu energije koju prodaje kupcima na javno dostupnim mjestima za punjenje

3. Kupci – proizvođači i zajednice obnovljive energije

Član 52.

Krajnji kupac ima pravo da izgradi i priključi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije objekta za potrebe sopstvene potrošnje. Instalirana snage elektrane, u slučaju primjene šeme neto mjerenja ili neto obračuna, ne može biti veća od odobrene priključene snage objekta krajnjeg kupca.

Krajnji kupac stiče status kupca-proizvođača, priključenjem elektrane iz stava 1. ovog člana na unutrašnje električne instalacije objekta, kao i pribavljanjem sertifikata za proizvodno postrojenje (elektranu) u skladu sa ovim zakonom, te ima prava i obaveze iz ovog zakon o obnovljivim izvorima energije i zakona kojim je uređena oblast električne energije. Kupac-proizvođač ima pravo da:

 • Proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju,
 • Skladišti električnu energiju,
 • Višak proizvedene električne energije isporuči u mrežu.

Elektrana, u kojoj kupac-proizvođač proizvodi električnu energiju u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se unutrašnjom instalacijom kupca-proizvođača. Izgradnju elektrane vrši pravno lice koje ima licencu za izvođenje elektroenergetskih postrojenja, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građenja.

Priključenje na mrežu vrši nadležni operater distributivnog sistema na osnovu odgovarajuće potvrde o izvedenosti radova pravnog lica koje vrši izgradnju elektrane i uz ispunjenje ostalih uslova propisanih aktima o priključenju po pojednostavljenoj proceduri.

Snadbjevač koji vrši snadbijevanje kupca-proizvođača primjenom šema neto mjerenja ili neto obračuna dužan je da preuzme višak proizvedene električne energije koji se isporuči u mrežu. Vlasnik elektrane za potrebe krajnjeg kupca može biti i treća strana, uz zaključenje posebnog sporazuma sa krajnjim kupcem za čije potrebe je elektrana izgrađena.

Član 53.

Operater distributivnog sistema vrši mjerenje količina predate i preuzete električne energije na mjestu priključenja kupca-proizvođača, kao i mjerenje količina proizvedene električne energije na mjestu priključenja elektrane za vlastite potrebe na unutrašnje instalacije kupca-proizvođača.

Mjerenje na mjestu priključenja kupca-proizvođača vrši se dvosmjernim brojilom aktivne električne energije.

Operater distributivnog sistema na mjesečnom nivou dostavlja snadbjevaču podatke o obračunskim mjernim veličinama registrirabim na mjestu priključenja kupca-proizvođača.

Operater distributivnog sistema na godišnjem nivou dostavlja Regulatornoj komisiji i Operateru podsticaja podatke o ukupno proizvedenoj električnoj energiji kupaca-proizvođača.

Član 54.

Obračun više preuzete i predate proizvedene električne energije kupaca-proizvošača vrši se primjenom:

 • Šeme neto mjerenja za elektrane instalirane snage do 10,8 kW (uključujući 10.8 kW),
 • Šeme neto obračuna za elektrane instalirane snage u opsegu od 10,8 kW do 50 kW (uključujući 50 kW),
 • Standardne šeme snadbijevanja za elektrane instalirane preko 50 kW.

Snadbjevač ima balansnu odgovornost za mjerno mjesto kupca-proizvođača. Kupac-proizvođač čija instalirana snaga elektrane prelazi 150 kW dužan je prijavljivati dnevni raspored rada i snositi troškove debalansa.

Član 55.

Osnovica za obračun preuzete i prodate električne energije kod primjene šeme neto mjerenja i neto obračuna je neto stanje dvosmjernog mjernog uređaja na mjestu priključenja kupca-proizvođača u obračunskom periodu koji iznosi jedan mjesec.

Ukoliko je tokom obračunskog perioda kupac-proizvođač preuzeo više električne energije nego što je predao u mrežu, kupac-proizvođač plaća razliku između preuzete i predate električne energije u skladu sa ugovornom cijenom za snadbijevanje.

Ukoliko je tokom obračunskog perioda kupac-proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika između predate i preuzete električne energije prenosi se u naredni obračunski period u korist kupca-proizvođača i to:

 • Kod primjene šeme neto mjerenja u vidu energetskog kredita, izraženo u kWh ili,
 • Kod primjene šeme neto obračuna u vidu monetarnog kredita koji odgovara vrijednosti predate više proizvedene električne energije tokom obračunskog perioda.

Monetarni kredit je proizvod energetskog kredita i jedinične cijene više proizvedene električne energije koja odgovara jediničnoj cijeni komponente energije sadržane u maloprodajnoj cijeni snadbjevača smanjenje za 5%. Energetski i monetarni kredit koriste se u obračunskim periodima kada je količina električne energije preuzete sa mreže veća od količine više proizvedene električne energije koju kupac-proizvođač preda u mrežu.

Snadbjevač vrši finalni obračun količina predate i preuzete električne energije 1. aprila tekuće godine za prethodni dvanaestomjesečni period, pri čemu kupac-proizvođač nema pravo na nadoknadu viška predate električne energije koji preostane nakon finalnog godišnjeg obračuna.

Obračun naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, u slučaju primjene šeme neto mjerenja ili neto obračuna, vrši se za neto razliku preuzete i predate električne energije u toku obračunskog perioda.

Član 56.

U slučaju primjene standardne šeme snadbijevanja, obračun preuzete električne energije sa mreže i predate više proizvedene električne energije vrši se neovisno. Snadbjevač vrši obračun i izdaje fakturu kupcu-proizvođaču za preuzetu električnu energiju sa mreže primjenom ugovorene cijene snadbijevanja.

Kupac-proizvođač vrši obračun i izdaje fakturu za predatu električnu energiju – primjenom ugovorene cijene za višak proizvedene energije. Kupac-proizvođač koji na godišnjem nivou u kontinuitetu ostvaruje višak proizvodnje u odnosu na potrošnju, a za kojeg se prema kriteriju instalirane snage postrojenja primjenjuje šema neto mjerenja ili neto obračuna, ima pravo na primjenu standardne šeme snadbijevanja.

Obračun naknade za podsticanje proizvodnje električne energije, u slučaju primjene standardne šeme snadbijevanja, vrši se za ukupnu količinu električne energije koju kupac-proizvođač preuzme sa mreže.

Član 57.

Kupci iz kategorije domaćinstva i komercijalni kupci čiji su objekti locirani unutar iste zgrade ili stambenog kompleksa, imaju pravo učešća u šemi zajedničke proizvodnje. Kupci koji učestvuju u šemi zajedničke proizvodnje ugovorom regulišu međusobne odnose, uključujući pripadajući udio instalirane snage elektrane i proizvodnje svakog kupca pojedinačno, te imanuju zastupnika.

Pojedinačni kupci-proizvođači koji djeluju zajednički i ostvaruju pravo na primjenu komercijalne šeme obračuna u skladu sa iznosom pripadajuće instalirane snage elektrane.

Operater distributivnog sistema i zastupnik kupaca koji zajednički proizvode električnu energiju zaključuju ugovor kojim se uređuju pravila raspodjele električne energije i period za alokaciju energije.

Kupci-proizvođači koji djeluju zajednički zadržavaju svoja prava i obaveze kao krajnji kupci, prema kojima se ne mogu primjeniti neopravdani ili diskriminatorski uslovi i procedure koje sprječavaju njihovo učešće u šemi zajedničke proizvodnje.

Član 58.

Elektrana za sopstvene potrebe kupaca-proizvođača koji djeluju zajednički priključuje se preko posebnog priključka sa pripadajućim obračunskim mjernim mjestom. Mjerna mjesta krajnjih kupaca i mjerno mjesto elektrane za sopstvene potrebe opremaju se pametnim mjernim uređajima.

Operater distributivnog sistema vrši alokaciju proizvedene električne energije između dva učesnika u šemi zajedničke proizvodnje i utvrđuje količine:

 • Ukupno proizvedene električne energije,
 • Direktno utrošene proizvedene električne energije pojedinačnih kupaca-proizvođača koji zajednički djeluju,
 • Utrošene električne energije sa mreže pojedinačnih kupaca-proizvođača koji zajednički djeluju,
 • Više proizvedene električne energije koju su pojedinačni kupci-proizvođači isporučili u mrežu,
 • Neto utrošene električne energije pojedinačnih kupaca-proizvođača za slučaj primjene šeme neto mjerenja ili neto obračuna.

Član 59.

Zajednica obnovljive energije (u daljem tekstu: Zajednica) je pravno lice osnovano u skladu s propisima, s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije prvenstveno zbog zadovoljenja energetskih potreba članova Zajednice, na način koji podrazumijeva ekološke, ekonomske i socijalne koristi za članove Zajednice i za društvo.

Rad Zajednice zasniva se na otvorenom i dobrovoljnom učešću njenih članova koji imaju prebivalište ili sjedište u općini na kojoj se izvodi projekat ili u općini čija se teritorija graniči sa teritorijom općine na kojoj se izvodi projekat. Član Zajednice može biti fizičko ili pravno lice, javna preduzeća i institucije uključujući i jedinice lokalne samouprave.

Malo i srednje preduzeće ili preduzetnik može biti član Zajednice pod uslovom da proizvodnja električne energije ne predstavlja njegovu osnovnu djelatnost. Član Zajednice zadržava status krajnjeg kupca, sa pravima i obavezama koje ima i prema njemu se ne mogu primjeniti neopravdani ili diskriminatorski uslovi ili postupci koji bi spriječili njegovo učešće u Zajednici.

Član 60.

Zajednica ima pravo na:

 • Proizvodnju, potrošnju, skladištenje, prodaju električne energije iz obnovljivih izvora, uzajamnu razmjenu električne energije proizvedene korištenjem obnovljivih izvora energije u postrojenjima u vlasništvu Zajednice između članova Zajednice,
 • Pristup svim tržištima energije direktno ili putem agregacije, na nediskriminatorski način,
 • Podsticaje iz člana 23. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, u vidu premije za potrošnju za vlastite potrebe i pogodnosti prilikom priključenja na mrežu,
 • Zajednica koja se bavi snadbijevanjem električnom energijom kao tržišnom djelatnošću ili osigurava uslugu objedinjenog djelovanja ili obavlja druge energetske djelatnosti na komercijalnoj osnovi, te aktivnosti obavlja u skladu sa propisima za odgovarajuće djelatnosti.

Član 61.

Priključenje Zajednici vrši se:

 • Preko zajedničkog priključka kompletne Zajednice sa pripadajućim obračunskim mjernim mjestom ili
 • Preko posebnih priključaka sa pripadajućim obračunskim mjernim mjestima pojedinačnih objekata članova Zajednice, elektrana, uređaja za skladištenje i drugih uređaja za potrebe Zajednice.

Regulatorna komisija donosi pravilnik kojim definiše opseg (perimetar) distributivne mreže unutar kojeg je dopušteno posebno priključenje objekata koji čine Zajednicu putem pojedinačnih priključaka. Mjerna mjesta krajnjih kupaca i ostalih objekata koji čine Zajednicu opremaju se pametnim mjernim uređajima.

Raspodjela proizvedene električne energije između članova Zajednice reguliše se međusobnim ugovorom.

Operater distributivnog sistema i Zajednica ugovorom regulišu pitanja upravljanja i održavanja distributivne mreže unutar Zajednice, administracije šeme zajedničke proizvodnje, energetskog obračuna između članova Zajednice i druga pitanja od značaja za korištenje mreže i administriranje Zajednice.

Član 62.

Status zajednice utvrđuje se rješenjem Regulatorne komisije. Status se utvrđuje nakon provjere članova zajednice, lokacije elektrane, uvida u mjesto sjedišta pojedinih članova, ispunjenosti uslova iz člana 59. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije i drugih uslova propisanih pravilnikom iz stava 3. ovog člana.

Regulatorna komisija donosi pravilnik o kupcima-proizvođačima i zajednicama obnovljive energije kojim se uređuju način i uslovi učešća na tržištu električne energije, primjena ograničenja instalirane snage elektrana za sopstvenu upotrebu, pojedinačno i na osnovu sistema, primjena komercijalnih šema obračuna i način postupanja u slučaju promjene snadbjevača.

Zadatke operatera distributivnog sistema u realizaciji šema proizvodnje za sopstvene potrebe, kao uslovi i postupak sticanja statusa zajednice obnovljive energije, prava i obaveze članova zajednice i druga pitanja.

Zakon o obnovljivim izvorima energije

Kupci – proizvođači

4. Ostale mjere i informisanje

Član 63.

Pravo na obavezan otkup električne energije po referentnoj tržišnoj cijeni ima proizvođač električne energije u postrojenjima iz člana 8. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije koji je priključen na distributivnu mrežu, u periodu od prvog priključenja na mrežu do isteka šest mjeseci od dana dobivanja upotrebne dozvole.

Proizvođač kojem je, u skladu sa propisima, isteklo pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni, ima pravo prodavati proizvedenu električnu energiju Operateru podsticaja po cijeni koja je 10% niža od referentne tržišne cijene, koju je utvrdila Regulatorna komisija.

Član 64.

Ministarstvo, Regulatorna komisija, Operater podsticaja u okviru svojih nadležnosti razvijaju odgovarajuće edukativne programe, izrađuju brošure i druge vidove obuke s ciljem informisanja javnosti o podsticajnim mjerama, kao i o prednostima proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora energije.

IZGRADNJA ENERGETSKIH POSTROJENJA I VOĐENJE REGISTRA PROJEKATA

1. Izgradnja energetskih postrojenja

Član 65.

Izgradnja energetskih postrojenja za proizvodnju koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju vrši se u skladu sa strateškim dokumentima i planovima razvoja energetskog sektora u Republici.

Član 66.

Za izgradnju energetski postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, potrebno je prethodno nabaviti koncesiju u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast koncesija ili u skladu sa propisima kojima se uređuju drugi vidovi javno-privatnog partnerstva. Osim u slučaju izgradnje:

 • Energetskih postrojenja na bio-masu, bio-plin, deponijski plin i plin iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda,
 • Elektrane na deponijski plin i plin dobiven iz komunalnih otpadnih voda,
 • Solarnih postrojenja sa fotonaponskim ćelijama instalirane snage zaključno sa 250 kW na zemlji i na objektima, neovisno o instaliranoj snazi.

U slučaju kada se za izgradnju proizvodnog postrojenja provodi postupak lokacijske aukcije, s izabranim ponuđačem zaključuje se ugovor o koncesiji bez provođenja javnog poziva. U skladu sa propisima kojima se uređuje oblast koncesija.

Izgradnja energetskih postrojenja vrši se na osnovu građevinske dozvole nabavljene u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast građenja i zaštite životne sredine. Osim, u slučaju kada se na objektu koji ima građevinsku dozvolu u sklopu adaptacije objekta vrši izgradnja elektrane kupca-proizvođača koja koristi obnovljive izvore instalirane snage do 50 kW.

2.  Registar projekata

Član 67.

Registar projekata je jedinstvena evidencija o projektima iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji koji se realiziraju u skladu sa:

 • Izdatim odobrenjem za građenje za postrojenja i potpisanim ugovorom o koncesiji ili ugovorom o javno-privatnom partnerstvu za postrojenja.
 • Pravno i fizičko lice koje gradi energetsko postrojenje dužno je prijaviti projekat Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana pribavljanja odobrenja za građanje, odnosno zaključivanja ugovora iz stava 1. ovog člana,
 • Registar iz stava 1. ovog člana uspostavlja i vodi Ministarstvo.

Član 68.

Upis projekata u Registar projekata vrši Ministarstvo po službenoj dužnosti ili na osnovu podnesenog zahtjeva vlasnika projekta. Ministarstvo upisuje projekte u Registar projekata iz resorsne nadležnosti Ministarstva za koje je zaključen ugovor o koncesiji.

Vlasnik projekta, koji je zaključio ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu, dužan je da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora podnese zahtjev Ministarstvu radi upisa projekta u Registar projekata. Za projekte za koje nije potrebno pribaviti ugovor o koncesiji ili ugovor o javno-privatnom partnerstvu, vlasnik je dužan podnijeti zahtjev za upis projekta u Registar projekata u roku od 30 dana od dana pribavljanja odobrenja za građenje.

Operater podsticaja dostavlja ministarstvu zahtjev za upis elektrane kupca-proizvođača u roku od 30 dana od dana priključenja.

Vlasnik je dužan Ministarstvu podnijeti zahtjev za upis promjene podataka u Registru projekata, u roku od 30 dana od dana nastale promjene podataka, u slučaju promjene prodataka iz člana 67. stav 3. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije.

Regulatorna komisija i Operater podsticaja dužni su dostaviti rješenja o preliminarnom pravu, sertifikatu, podsticaju, te obavijest o zaključenim predugovorima i ugovorima o podsticanju – Ministarstvu. U roku od 8 dana od dana donošenja rješenja ili zaključenja ugovora. Ministarstvo unosi podatke iz stava 6. ovog člana u Registar projekata, po službenoj dužnosti.

NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Član 69.

Upravni nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakon o obnovljivim izvorima energije i na osnovu njega donesenih propisa vrše Ministarstvo i Regulatorna komisija, u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Član 70.

 • Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakon o obnovljivim izvorima energije vrši Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske posredstvom nadležnih inspektora, a u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje organizacija rada Republičke uprave za inspekcijske poslove.
 • Kontrolu izgradnje elektroenergetskih objekata, tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti elektroenergetskih objekata i postrojenja, sigurnosti ljudi u elektroenergetskim objektima, kao i uvid u tehničku i pogonsku dokumentaciju vrši nadležna inspekcija u skladu sa posebnim zakonom.
 • Inspekcijski nadzor obuhvaća nadzor nad primjenom ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, drugih propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koje se odnose na projektiranje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i korištenje elektroenergetskih objekata, instalacija, postrojenja i opreme u tim objek- tima, kao i kvalitet isporuke električne energije i slično.

Član 71.

Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

 • Ne kupi električnu energiju, u skladu sa članom 15. stav 2. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Ne izradi i učini javno dostupnim godišni izvještaj o isplaćenim sredstvima po proizvodnim postrojenjima, u skladu sa članom 12. stav 1. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Ne raspiše javni poziv za prodaju električne energije, u skladu sa članom 12. stav 1. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Ne osigura Operateru podsticaja, Regulatornoj komisiji i operateru sistema slobodan pristup postrojenjima i podacima, kao i njihov nesmetan rad, u skladu sa ovim zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Snadbjevač krajnjih kupaca ne dostavlja izvještaje Operateru podsticaja o ukupno prodatoj električnoj energiji i ukupno obračunatom iznosu naknade, u skadu sa članom 16. stav 1. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Snadbjevač krajnjih kupaca ne uplati naknadu za obnovljive izvore na račun Operatera podsticaja, u skladu sa članom 16. stav 2. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Snadbjevač električne energije ne preuzme od Operatera podsticaja pripadajući udio električne energije, u skladu sa članom 16. stav 3. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Snadbjevač vrši snadbijevanje kupca-proizvođača, ukoliko ne preuzme višak proizvedene električne energije, u skladu sa članom 52. stav 7. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Operater distributivnog sistema ne izvrši alokaciju proizvedene električne energije između učesnika u šemi zajedničke proizvodnje, u skladu sa članom 58. stav 3. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Subjekat koji započne gradnju energetskog postrojenja suprotno odredbama člana 66. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije,
 • Vlasnik projekta ne podnese zahtjev za upis projekta u Registar projekata, u skladu sa članom 68. stav 3., 4., 6. ovog zakon o obnovljivim izvorima energije.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice (investitor) novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 72.

Vlada, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, donosi:

 • Program o korištenju obnovljivih izvora energije,
 • Uredbu o bio-gorivu i drugim obnovljivim gorivima u transportu.

Vlada, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, donosi Odluku o osnivanju Operatera podsticaja. Ministar, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, donosi Uputstvo o vođenju Registra projekata iz obnovljivih izvora energije. U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, Regulatorna komisija donosi:

 • Pravilnik o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije,
 • Pravilnik o garanciji porijekla za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije,
 • Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora,
 • Pravilnik o aukcijama,
 • Pravilnik o kupcima-proizvođačima i zajednicama obnovljive energije.

Operater podsticaja, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije donosi:

 • Pravila rada Operatera podsticaja,
 • Uputstvo o radu balansne grupe obnovljivih izvora energije.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 2, stava 3. t. 1), 2) i 3), te iz stava 4. tačka 1) ovog člana primjenjuju se podzakonski akti koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Član 73.

Operater podsticaja dužan je da uredi balansnu odgovornost balansne grupe obnovljivih izvora energije u skladu sa pravilima balansnog tržišta, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije.

Član 74.

Proizvođač koji je prije stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije stekao pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni, do isteka prava na podsticaj član je balansne grupe obnovljivih izvora energije, u skladu sa ovim zakon o obnovljivim izvorima energije.

Proizvođač čija je ukupna instalirana snaga proizvodnih postrojenja manja ili jednaka 500 kW, koji je prije stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije stekao pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantiranoj otkupnoj cijeni, do isteka prava na podsticaj ne prijavljuje dnevni raspored rada Operateru podsticaja i ne snosi troškove balansiranja.

Član 75.

Postupci za ostvarivanje prava na podsticaj koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije, završiti će se odredbama Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji. Proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i u efikasnoj kogeneraciji -a koji su stekli preliminarno pravo na podsticaj po osnovu Zakon o obnovljivim izvorima energije u efikasnoj kogeneraciji, mogu produžiti preliminarno pravo u skladu s odredbama ovog zakon o obnovljivim izvorima energije.

Proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i u efikasnoj kogeneraciji, koji su stekli preliminarno pravo na podsticaj i nabavili upotrebnu dozvolu za postrojenje do 31.12.2021. godine.

Član 78.

Danom stupanja na snagu ovog zakon o obnovljivim izvorima energije prestaje važiti Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19).

Član 79.

Ovaj zakon o obnovljivim izvorima energije stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 02/1 – 021 – 127/22        Predsjednik

10. februara 2022. godine                  Narodne skupštine,

Banja Luka                                  Mr. Nedeljko Čubrilović, s.r.

Slični Članci
sungrow_emtsolar_solarno.net

Pretplati se na dnevne novine

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

Solarni Oktobar

Rekordno niske cijene solarne opreme

Klikom na dugme otvorit ce se ponuda

solarno-net-logo-emtsolar

EMT SOLAR je stručnim znanjem, iskustvom i opremom veoma bogata firma specijalizovana za projektovanje, izgradnju i servis solarnih fotonaponskih elektrana.